3.2 Duurzaam wonen, leven en werken

Doelenboom

 Doel
Subdoel Link
1. De bereikbaarheid van banen wordt vergroot

totale lasten (x 1.000 euro): 13.527,00
1.01 Enschede is meer verbonden met aanliggende economische centra (agglomeratiekracht) Indicatoren: 2
Aantal acties: 4
1.02 In Enschede groeien de banen op de toplocaties Indicatoren: 3
Aantal acties: 5
1.03 In Enschede kunnen bestaande en nieuwe bedrijven groeien en innoveren Indicatoren: 2
Aantal acties: 6
2. Talent wordt aangetrokken en vastgehouden

totale lasten (x 1.000 euro): 139.629,00
2.01 De stedelijke voorzieningen zijn attractief voor inwoners en bezoekers (nationaal en internationaal) Indicatoren: 2
Aantal acties: 2
2.02 Het woningaanbod en de leefomgeving zijn attractief, veilig en toekomstbestendig Indicatoren: 5
Aantal acties: 19
2.03 Wij werken effectiever samen met de kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) en het bedrijfsleven op de opgave "aantrekken en vasthouden van talent” Indicatoren: 2
Aantal acties: 2
2.04 De (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt Indicatoren: 2
Aantal acties: 2
3. Enschede is een duurzame en klimaatbestendige stad

totale lasten (x 1.000 euro): 510,00
3.01 Transitie naar duurzame energiebronnen en energietransitie Indicatoren: 5
Aantal acties: 14
3.02 Naar een klimaatadaptief Enschede
Aantal acties: 3
3.03 Optimaal hergebruik van producten en grondstoffen (circulaire economie) Indicatoren: 2
Aantal acties: 0

Wat willen we bereiken?

 

De gevolgen van de coronacrisis

De coronacrisis raakt onze stad hard. De anderhalve-meter-samenleving heeft grote consequenties voor de manier waarop wij in onze stad en regio met elkaar samenleven en samenwerken. Sectoren als de horeca, (sport)evenementen, culturele activiteiten en -instellingen zijn zwaar getroffen. Voor andere sectoren geldt dit niet, minder of is juist sprake van (forse) groei. Ook brengt deze crisis nieuwe kansen: denk aan vermindering van afhankelijkheid voor toelevering vanuit verre landen en de afnemende relevantie van (lange) reistijden door online-werken. Ook kan Enschede mogelijk profiteren van de coronacrisis door de ligging in het groen, de ruimte in de stad en de groene leefomgeving.

 

We kunnen nu niet voorzien hoe dit zich in 2021 verder ontwikkelt en wat dit voor Enschede en de regio op de langere termijn betekent. Duidelijk is dat de economische vooruitzichten voor 2021 veel ongunstiger zijn dan waar we tot voor kort vanuit gingen. We gaan dit, ondanks de steunpakketten vanuit ‘Den Haag’, terugzien in onder andere de werkgelegenheidsontwikkeling in de stad en regio en het bruisende karakter van de binnenstad.

 

Tegelijkertijd blijven we vol ambitie verder bouwen aan onze stad. Daarbij hebben we uiteraard oog voor de ontwikkelingen die de coronacrisis voor de langere termijn met zich mee brengt. Het is noodzakelijker dan ooit over de volle breedte van de opgave ‘wonen, werken en leven’ wendbaar (adaptief) te zijn.

 

De opgaven veranderen niet, het pad erheen wel

Ons gemeentelijk beleid is consequent gericht op het aantrekkelijker maken van onze stad.

In het collegeakkoord hebben we de ambitie uitgesproken dat onze stad kwalitatief groeit, naar 170.000 inwoners; met de nadruk op hbo- en wetenschappelijk opgeleide mensen (kenniswerkers). Dit omdat deze bepalend zijn voor de economische kracht en de toekomstkansen van steden en regio’s. Ze zijn een motor voor economische groei en zorgen voor meer diversiteit in economische sectoren, meer innovatie en meer startende bedrijven.

 

Het pad naar realisatie van onze opgaven verandert wel. We zetten meer dan ooit in om de werkgelegenheid te waarborgen en de woningmarkt optimaal te faciliteren. En we investeren alleen nog als dit bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Waar richten we ons in 2021 op?

We blijven, tijdens en na de coronacrisis, op veel manieren werken aan de het binden van talent, het verbeteren van de bereikbaarheid van banen en een duurzame en klimaatadaptieve stad. Voor 2021 ligt de focus op de onderstaande thema’s.

 

Toekomstbestendige woningvoorraad

We werken in 2021, via de uitvoering van de woonvisie, aan een  toekomstbestendige woningvoorraad. Bij de nieuwbouwopgave voor wonen ligt de nadruk op doorstroming en vasthouden van talent.

 

Economische ontwikkeling

We faciliteren ook in 2021 (innovatieve) bedrijven om in onze stad te kunnen starten en groeien.

Daarom zetten we in op:

 • ontwikkeling van onze (top)werklocaties;
 • stimuleren van innovatie via daartoe gespecialiseerde organisaties;
 • versterking van onze netwerken met onze kennisinstellingen en rondom kansrijke sectoren (stedelijk, regionaal en (inter)nationaal);
 • een aantrekkelijke binnenstad en een ‘welcoming city’ voor internationaal talent;
 • goede aansluiting tussen de stedelijke en regionale sturing op de economische ontwikkeling (via de Twenteboard).

De middelen daarvoor staan onder druk en lopen met ingang van 2021 steeds verder af. Daarom is focus nodig en zijn ingrijpende keuzes aan de orde.

 

Groei als evenementenstad zodra dat weer mogelijk is
Het is onduidelijk of er gezien de Corona crisis in 2021 sprake kan zijn van een volwaardig evenementen seizoen. Onze ambitie blijft onverkort overeind: we willen als evenementenstad verder groeien en daarmee bezoekers van buiten de regio te trekken. De kostendekkendheid van (grote) evenementenvergunningen is daarbij een punt van aandacht.

 

Energie- en warmtetransitie

De energietransitie is één van de grootste naoorlogse opgaven. Er ligt vanuit het coalitieakkoord een hoge ambitie om de komende vier jaar 8% meer duurzame energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Voor het realiseren van deze ambitie zijn wij een belangrijk deel afhankelijk van de initiatieven van derden. Onze rol varieert van het planologisch mogelijk maken van ideeën van anderen tot het stimuleren en actief ontwikkelen van plannen.

 

Onze financiële middelen zijn echter zeer beperkt. Gezien de grote verduurzamingsopgave die voor ons ligt en de vele initiatieven die vanuit de markt en uit de samenleving komen, vinden wij het niet verantwoord onze ambitie te verlagen. De reserve duurzaamheid zetten we de komende twee jaar gericht in om kwalitatieve sturing te houden. Deze middelen zijn echter eindig. In Europees verband (Green deal) worden veel middelen vrijgemaakt om de samenleving te verduurzamen. Wij gaan ons in 2021 sterk maken om een substantieel deel van die middelen naar Enschede te halen.

 

Daarnaast willen we versnellen door regie te houden op de verschillende initiatieven van derden. Waar mogelijk willen we die verbinden in een gebiedsgerichte en integrale benadering. Door onze krachten in 2021 te bundelen rond de duurzaamheidsopgave en deze te verbinden met inclusieve samenleving, stedelijke ontwikkeling en economie creëren we meer maatschappelijk effect in de uitvoering. In de gebieden Twekkelerveld en Cromhoffpark doen we ervaring op met deze vorm van gezamenlijke gebiedsontwikkeling en trekken we lessen voor de rest van de stad.

 

Klimaatadaptatie en biodiversiteit.

We willen in 2021 verder met de aanpak van het teveel en het tekort aan water. We willen het water beter vasthouden als middel tegen de toenemende droogte en hittestress. Het water beter afvoeren bij een teveel aan water. De effecten van aanhoudende droogte op bomen en het overige groen in de stad en hoe daar mee om te gaan is in 2021 een belangrijk aandachtspunt. Daarbij liften we waar mogelijk mee met andere projecten. Ook willen we in de openbare ruimte het natuurlijk evenwicht in de stad herstellen door bijvoorbeeld het versterken van biodiversiteit en kwalitatief te vergroenen. Waarmee we ruimte bieden aan mens, dier en plant in meer onderlinge balans met elkaar.

 

Een schone, hele en veilige openbare ruimte die bijdraagt aan andere strategische opgaven

Ook in 2021 moet de openbare ruimte allereerst schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast willen we met de openbare ruimte meer gaan bijdragen aan alle strategische opgaven van de stad (van klimaatadaptatie tot bewegen en van gezondheid tot het meer levensloopbestendig wonen door aanpassing van de leefomgeving).

 

Voorbereiding omgevingswet
Eind 2021 zijn we klaar voor de invoering van de omgevingswet. Deze wet heeft ten doel te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling ervan. Daarbij verschuift de rol van de gemeente: van een hiërarchische verhouding naar steeds meer samen met burgers en ondernemers.

 

Handhaving en veiligheid
Onze stad moet een veilige stad zijn, of het nu om verkeersveiligheid, bouwen, wonen, milieu of andere aspecten gaat. Vastgesteld moet worden dat bewoners, ondernemers en bezoekers daar in eerste instantie een belangrijke taak in hebben. Daarnaast geldt dat de gemeente daar een belangrijke rol in heeft. Handhaving en inspectie zijn daarvoor van groot belang. De structurele extra middelen daarvoor stellen ons in staat, over de volle breedte, gericht extra inzet te plegen.

Voorts willen we op 1 januari 2022 voorbereid zijn op de invoering van de Wet kwaliteitsborging het bouwen (Wkb). Doel van de wet is de kwaliteit van bouwwerken en de positie van de bouwconsument te verbeteren.

Wat gaan we doen?

 
1. De bereikbaarheid van banen wordt vergroot

We willen Enschede economisch versterken. Op deze manier kunnen we kwalitatief groeien, baanmogelijkheden bieden voor iedereen en daardoor ook sociale problemen beter het hoofd bieden. Eerste prioriteit om dit voor elkaar te krijgen is het vergroten van de bereikbaarheid van banen. We willen de agglomeratiekracht van onze stad versterken. Dit doen we op verschillende manieren: kortere reistijden naar aanliggende gebieden met banen, een betere interne bereikbaarheid, een sterkere verwevenheid/relatie met naastliggende economische centra en meer banen in de stad zelf.

Dit hoofddoel hangt heel sterk samen met de hoofddoelen "aantrekken en vasthouden van talent" en "inwoners zijn financieel zelfstandig".

 
1.01 Enschede is meer verbonden met aanliggende economische centra (agglomeratiekracht)
Agglomeratiekracht is de massa en dichtheid in een gebied in de vorm van lokale concentraties van bedrijven, kennis, human capital en een goede bereikbaarheid, internationale connectiviteit en kwaliteit van leven. De aanwezigheid hiervan kan leiden tot agglomeratievoordelen. Dit zijn voordelen die bedrijven en instellingen ondervinden door ruimtelijke en organisatorische nabijheid. Versterking van agglomeratievoordelen leidt tot een toename van agglomeratiekracht (Raspe et al, 2012).

Het beter verbinden van Enschede met aanliggende economische centra is van belang om de agglomeratiekracht te versterken. Er komen meer banen beschikbaar binnen een redelijke reisafstand. Hierdoor kunnen meer mensen aan het werk en kan HBO en universitair opgeleid talent in Enschede blijven wonen. Dit gaan we bereiken door een betere externe bereikbaarheid (lobby op kortere reistijden), een betere interne bereikbaarheid (denk hierbij bijvoorbeeld aan een zo kort mogelijk voor- en natransport naar de OV knooppunten en werklocaties) en door verdere verweving met onze buren in Duitsland via de Duitslandagenda (vergroting van het daily urban system).


Indicatoren 
Aantal indicatoren: 2
 

Toelichting

In deze grafiek is te zien hoeveel banen binnen een redelijke reisafstand bereikbaar zijn voor een gemiddelde inwoner van Enschede. Hierbij is geen rekening gehouden met filedruk en ook de banen in Duitsland worden niet meegeteld. De bereikbare banen zijn een maatstaf voor de externe bereikbaarheid van onze gemeente.

Het streven is dat dit aantal bereikbare banen toe gaat nemen op de langere termijn.
Vanaf 2019 verwachten wij enige toename in dit aantal bereikbare banen door de kortere reistijd (met trein) naar Zwolle en de opening van de nieuwe N18.

 

Toelichting
De bereikbaarheidsindicator is in 2011 gestart als een indexcijfer van de reistijden over een aantal invalswegen naar het centrum van Enschede. Een lagere waarde betekent dat de reistijd ten opzichte van 2011 verbeterd is.

De waarde is in 2019 gedaald naar 87,73 waarmee de stijgende lijn sinds 2016 is doorbroken. Dit komt met name door verbeterde reistijden op de Zuiderval waar sinds de zomer een nieuwe netwerk regeling draait. Een ander succes is dat de reistijd op de Westerval stabiel blijft, ondanks een grote verkeerstoename door de nieuwe N18. De Westerval wordt door een nieuw prestatiecontract intensief gemonitord en bijgesteld, waardoor de bereikbaarheid op peil wordt gehouden.

Bron: Gemeentelijke reistijdmonitoringssysteem


Acties 2021
Aantal acties: 4

01. We blijven lobbyen voor de “treinverbinding Zwolle, Enschede, Munster” en “Marsroute N35”

Met het oog op het verbeteren van de externe bereikbaarheid van Enschede ronden we met onze partners in 2021 een studie af naar de treinverbinding Zwolle-Enschede-Munster. Samen met de Provincie, regio Twente, Euregio blijven we lobbyen voor de verbetering van onze bereikbaarheid.

02. We leggen de parkeervisie ter vaststelling voor aan de raad

We leggen de parkeervisie ter vaststelling voor aan de raad als uitwerking van de mobiliteitsvisie. De visie levert een bijdrage aan een verbetering van de interne bereikbaarheid van onze stad en geeft heldere kaders voor toekomstige gebiedsontwikkelingen in de stad. 

03. We versterken het fietsklimaat

Conform de Fietsvisie versterken we het fietsklimaat door meer mensen te laten fietsen en zo ruimte te houden voor het verkeer dat van verder komt. We maken de F35 richting Hengelo af (deeltracé Lambertus Buddestraat-Station), stellen samen met de provincie Overijssel het voorkeurstracé voor de F35 naar Oldenzaal vast en realiseren de regionale fietsverbinding naar Losser over de Hoge Boekelerweg. Via de campagne Enschede Fietsstad motiveren we nog meer mensen de fiets te pakken en gaan we fietsdiefstal tegen. Onder andere via de vernieuwde SMART-app die zich nu volledig richt op Enschede Fietsstad. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en minder CO2 uitstoot.

04. We stellen een plan op voor deelmobiliteit

We willen deelmobiliteit stimuleren als duurzaam alternatief om autobezit te verminderen en daarmee de leefomgeving te vergroenen. We willen onze inwoners meer mobiliteitskeuzes bieden, inclusief last-mile oplossingen. We staan open voor nieuwe deelsystemen die vanuit de markt ontstaan. Dit draagt bij aan een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad en minder CO2 uitstoot.

Bijdrage verbonden partij: Euregio

Maatschappelijk rendement:

De Euregio zet zich in voor een grensoverschrijdende samenwerking. De Euregio adviseert gemeenten, burgers, ondernemers en organisaties bij grensoverschrijdende vragen. In opdracht van Regio Twente voert de Euregio lobby op de treinverbinding Zwolle-Münster.

Bijdrage verbonden partij: Regio Twente

Maatschappelijk rendement:

Een goede bereikbaarheid is van invloed op het economisch functioneren van de stad en de regio. Een verbeterde bereikbaarheid leidt tot een vergroting van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat en een versterking van het ruimtelijk economisch functioneren. Regio Twente coördineert de lobby op de bereikbaarheid van banen.

.
1.02 In Enschede groeien de banen op de toplocaties
Op de toplocaties Kennispark, binnenstad/stadscampus en Technology Base faciliteren wij de vestiging van bedrijven en de groei van banen. In de binnenstad groeien de banen in met name de horeca en detailhandel. De stadscampus, Kennispark en Technology Base gaan zorgen voor een internationaal aantrekkelijk profiel van onze stad en regio, bieden een nieuwe inspirerende werkomgeving en dragen daarmee ook bij aan het aantrekken en vasthouden van talent.

Indicatoren 
Aantal indicatoren: 3
 

Toelichting
In deze grafiek zien we de ontwikkeling van het aantal banen op Kennispark. Kennispark beslaat de gebieden: UT, Business and Science Park en Twente Village.

Het streven van de banenontwikkeling is gebaseerd op een groei met 300 banen per jaar. Dit hangt samen met verwachte ontwikkelingen, nieuwbouw en nieuwvestigers in dit gebied.

Bron: Vestigingenregistratie Enschede

 

Toelichting
In deze grafiek is de ontwikkeling van het aantal banen op de toplocatie "luchthaven" te zien. Het betreft de banen op de werklocaties van de voormalige luchthaven (Technology Base, Deventer Poort en de werkparken van Van Eck).

Streven: met de ontwikkelingen die spelen binnen het cluster MRO is de verwachting dat 50 extra banen worden gecreëerd in drie jaar (2021-2023). 

Toelichting
In deze grafiek staan het aantal banen van drie belangrijke binnenstadsgebieden: het kernwinkelgebied, de kantoorlocatie Stationsomgeving en de kantoorlocatie Stadsweide (inclusief het voormalige MST aan het Ariënsplein). De daling in 2017 in het aantal banen komt door de verplaatsing van de banen van het MST Ariënsplein naar het Koningsplein.
De streefwaarde (een groei met 150 banen per jaar) is gebaseerd op de sterker wordende functie van de binnenstad in de Euregio (voorzieningen, komst bioscoop, vernieuwing van winkels en horeca) en de ontwikkeling van de stadscampus met woon/werkfuncties, onderwijs, bedrijvigheid, diensten etc.

Bron: VR beheer gemeente Enschede


Acties 2021
Aantal acties: 5

01.We investeren via de gemeenschappelijke regeling in de (luchthaven)infrastructuur

Via de gemeenschappelijke regeling investeren we in het bestaande vastgoed, het bouwrijp maken van locaties en de ondergrondse infrastructuur, het opwaarderen van de nutsvoorzieningen en de faciliteiten. Voor Twente Airport gaat het over investeringen in een hangar en investeringen gericht op de ontwikkeling van het cluster Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).

02. We voorzien het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE)van een passende planologische regeling

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Midden vernietigd, vanwege het buiten werking stellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2021 bieden we een nieuw bestemmingsplan Midden voor het evenemententerrein en de nieuwe natuur aan ter vaststelling aan de raad. Kader is daarbij de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders (gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009, Nota van uitgangspunten Middengebied).

03. We dragen bij aan de versterking van de regionale topwerklocaties

In het kader van de regiodeal en de omgevingsagenda oost zetten we met onze partners en rijk en regio in op het versterken van de samenhang tussen de topwerklocaties Kennispark Twente, High Tech Systems Park, Technology Base en de logistieke hotspot XL Businesspark Twente.

In het kader van de omgevingsagenda doen Regio en Rijk gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden van het versterken van agglomeratiekracht door ontwikkeling van wonen en werken in de samenhangende stationsgebieden Hengelo-Kennispark-Enschede (de Innovatiedriehoek). Specifiek gaat het om mogelijkheden van het ontwikkelen van een nieuw (hoog)stedelijk vestigingsmilieu rond de stations, in relatie tot de bereikbaarheid van de topwerklocaties.  De spoorzone Hengelo-Kennispark/UT-Enschede moet doorgroeien als centrum van de integrale ontwikkelas Zwolle-Twente-Münster. Daarbij moet een vestigingsmilieu ontstaan van vernieuwende combinaties van duurzaam wonen, werken, ondernemen en studeren. Daarbij is ook aandacht op voorzieningen voor de ‘last mile’. 

Ook komen we met een voorstel voor de verbetering van de verkeerssituatie in Noord- West Enschede inclusief de noordelijke Singels. Dit gaan dan om bereikbaarheid van, naar en tussen de topwerklocaties, acquisitie, marketing etc. NB: de beschikbaarheid van middelen voor regionale acquisitie voor de topwerklocaties voor 2021 is nog niet duidelijk.

04. We voeren de gebiedsstrategie Kennispark uit

In 2021 werken we verder aan het tot uitvoering brengen van de gebiedsstrategie Kennispark. We voltooien het aanpassen van ons ruimtelijk instrumentarium met de vaststelling van een nieuwe bestemmingsplan Kennispark, de technische uitwerking van de structuurvisie die in 2019 is vastgesteld. De fysieke gebiedsontwikkeling krijgt een flinke impuls doordat we uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst die we begin 2021 gaan sluiten met een ontwikkelende eindbelegger. Samen met deze eindbelegger, de UT en andere partijen stellen we een investeringsagenda op die samen met het nieuwe bestemmingsplan de basis vormt voor een voorstel aan de Raad om een gewijzigde grondexploitatie voor Kennispark vast te stellen. Dit nieuwe bestemmingsplan vloeit voort uit het stedenbouwkundig plan dat de Raad in 2020 heeft vastgesteld. Daarmee creëren we belangrijke randvoorwaarden voor realisatie van de doelstelling van de structuurvisie om een innovatiecampus te ontwikkelen waarin ontmoeten en verbinden centraal staat.

05. We focussen op de verdere ontwikkeling van de Stadscampus/Connect-U en De Kop

Voortdurende aandacht ligt op het versterken van de attractiviteit van de binnenstad wat betreft voorzieningen en verblijfskwaliteit door gericht nieuwe initiatieven te faciliteren. Daarnaast ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de Stadscampus/Connect-U (versterking wonen, werken en leren). Connect-U richt zich vooral op MKB’ers die willen groeien in samenwerking met talent door de ontwikkeling van verschillende business-communities. De gemeente ondersteunt dit ook in 2021. Verder worden gebouwdelen fasegewijs verbouwd en ingevuld. Ook is de kwaliteit van de verbindingen tussen onder meer Stadscampus en binnenstad versterkt door de onlangs uitgevoerde herinrichting van de Ripperdastraat. De eigenaar zelf pakt fasegewijs het voorplein aan. De herinrichting van de openbare ruimte is in 2019 gestart in relatie tot de ontwikkeling van de Kop. Deze werkzaamheden worden in 2021 voortgezet. De inrichting maakt het gebied groener en aantrekkelijker en zorgt voor een bereikbaar centrum. In 2021 wordt het bestemmingsplan voor De Kop in procedure gebracht.

Bijdrage verbonden partij: Technology Base

Maatschappelijk rendement: 

Technology Base/Area Development Twente (ADT) heeft de opgave het gebied van de voormalige militaire luchthaven Twente integraal te ontwikkelen tot een impuls en aanjager voor een economisch sterker en duurzamer Twente. 

.
1.03 In Enschede kunnen bestaande en nieuwe bedrijven groeien en innoveren
De basis van onze economie zijn onze bestaande bedrijven. Op regionaal niveau vindt acquisitie plaats in de sectoren High Tech Systems en Materials (HTSM) en logistiek. Hiernaast acquireren we zelf op enkele voor Enschede specifieke sectoren: zakelijke dienstverlening, ICT en winkels voor de binnenstad. Acquisitie gebeurt heel gericht en is afgestemd op het profiel van onze regio en stad. Voor alle bedrijven (bestaand en nieuw) gaan we een goede dienstverlening bieden, zorgen we voor digitale bereikbaarheid, bieden we ondersteuning van netwerken voor starters, start ups en scale ups en innovatie (Novel-T), bevorderen we internationalisering, hebben we aandacht voor het arbeidsmarktbeleid en voor een aantrekkelijke werkomgeving.

Indicatoren 
Aantal indicatoren: 2
 

Toelichting
In deze grafiek is de ontwikkeling te zien van het totaal aantal banen in Enschede. De banengroei is een resultaat van inzet op bereikbaarheid van banen en van aantrekken en vasthouden van talent.
Het streefgetal is gebaseerd op de landelijke verwachtingen in banengroei (1,4% groei per jaar vanaf 2019).

Bron: Vestigingenregistratie Enschede (realisatie) en CBS/UWV (voor het streven)


 

Toelichting
In deze grafiek is de ontwikkeling van het bruto regionaal product (BRP) van Enschede te zien. Het BRP zegt iets over de samenstelling van de economische sectoren in een gemeente en de toegevoegde waarde per baan. Het BRP wordt berekend met behulp van gegevens van het CBS (nationale rekeningen) en werkgelegenheidsgegevens (LISA). In 2019 blijkt dat het CBS de realisatiecijfers met terugwerkende kracht heeft aangepast. De aangepaste realisatiecijfers liggen iets hoger dan vorig jaar werd aangegeven door het CBS. Dit is nu verwerkt in bovenstaande grafiek. Het streven is hierop ook aangepast (met het nieuwe cijfer voor 2018 als uitgangspunt).

Het streven is het BRP harder te laten stijgen dan de landelijke prognose (een stijging van 1,8% per jaar vanaf 2018, bron: CPB). We hopen met ontwikkelingen op de toplocaties, ondersteuning van innovatie en inzet op goede voorzieningen een sterkere samenstelling in sectoren te krijgen en meer toegevoegde waarde per baan.

Acties 2021
Aantal acties: 6

01. We evalueren koers XL Businesspark Twente/Regionaal bedrijventerrein RBT

In 2016 is door deelnemende gemeenten en provincie extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van XL Businesspark. Eind 2020 worden de Gemeenschappelijke Regeling RBT en de gemaakte investeringen door de deelnemers geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden begin 2021 verwacht waarna er (nieuwe) afspraken gemaakt gaan worden over de (strategische) koers van het Regionaal Bedrijventerrein Twente. Onderzoek naar een evt. Businesspark XL II moet uitwijzen of er behoefte is aan uitbreiding van dit bedrijventerrein voor grootschalige logistieke dienstverlening.

02. We dragen bij aan de ontwikkeling van een 'Medtech'cluster

In het innovatiecluster rondom medische technologie werken Novel-T, UT, Saxion, provincie, medische en zorginstellingen Oost NL samen aan valorisatie van nieuwe medische technologieën. Vanwege de enorme kansen die hier liggen voor de werkgelegenheid in Twente dragen we in 2021 bij aan de nadere uitwerking van het uitvoeringsprogramma ‘Medtech’.

03. We leggen de nieuwe Kantorenvisie ter vaststelling voor aan de raad.

In navolging op de kantorenanalyse stellen we in 2021 een nieuwe Kantorenvisie op. Daarbij ligt de nadruk op transformatie/herontwikkeling van incourante panden en het toevoegen van een kwalitatief goede en duurzaam kantorenaanbod.

04. We onderzoeken de herontwikkelingskansen voor verouderde bedrijventerreinen

In 2021 zetten we de visievorming en het onderzoek voort naar herontwikkelingskansen van verouderde bedrijventerreinen (zoals bedrijventerrein Parkweg/Westerval).

05. We ontwikkelen de Oostkrans van de Usseler Es

In het kader van de uitvoeringsagenda visie werklocaties gaan we de Oostkrans van de Usseler Es ontwikkelen.

06. We gaan een locatie-onderzoek doen naar strategische uitbreidingsruimte voor bedrijven

In navolging van het amendement van de raad gaan we een locatie-onderzoek doen naar strategische uitbreidingsruimte voor bedrijven zodat we toekomstige vraag en/of unieke kansen kunnen faciliteren.

Bijdrage verbonden partij:XL Businesspark Twente/Regionaal Bedrijventerrein RBT

Maatschappelijk rendement:

De ontwikkeling en uitgifte van XL Businesspark draagt bij aan de regionale groei van bedrijven en het creëren van nieuwe banen. Een deel van deze banen kan door Enschedeërs worden ingevuld. Ook worden indirect banen gecreëerd door het versterken van de logistieke sector in Twente.

.
2. Talent wordt aangetrokken en vastgehouden

De aantrekkelijkheid van een stad wordt in eerste instantie bepaald door de inwoners: het aandeel HBO en universitair opgeleiden en het aandeel creatieve klasse bepaalt de aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven en de economische groei. Economische groei is nodig om iedereen aan het werk te houden. Enschede heeft een relatief laag aandeel HBO en universitair opgeleiden. Dit beperkt de economische kansen van onze stad. Om hier verandering in aan te brengen, gaan wij meer inzetten op het aantrekken en vasthouden van HBO en universitair opgeleid talent. Hiervoor is het belangrijk dat de voorzieningen (wonen, cultuur, profilering) goed op orde zijn. We willen kwalitatief groeien om als stad sterker te worden.

Deze doelstelling hangt sterk samen met "de bereikbaarheid van banen wordt vergroot", "inwoners zijn gezond en actief" en "inwoners zijn financieel zelfstandig".

 
2.01 De stedelijke voorzieningen zijn attractief voor inwoners en bezoekers (nationaal en internationaal)
Een aantrekkelijke stad heeft een bruisende binnenstad, goede culturele voorzieningen, evenementen en voorzieningen als een internationale school. En dit is afgestemd op de wens tot het vasthouden van meer HBO en universitair opgeleiden.


Indicatoren 
Aantal indicatoren: 2
 

Toelichting
In deze grafiek staat het gemiddeld aantal weekbezoekers in de binnenstad. Dit gemiddelde aantal is tot en met 2017 gemeten op basis van handmatige tellingen. Deze tellingen vonden eens per jaar en tijdens winkeltijden plaats. Vanaf 2018 tellen we alle dagen, via wifisensoren en 24 uur per dag. Dit levert een trendbreuk op in de cijfers (omdat we nu 24 uur per dag tellen). Het getal van 2018 is het gemiddeld aantal weekbezoekers in de eerste helft van het jaar gebaseerd op wifitellingen.

Het streven is gebaseerd op een verwachte toename van bezoekers door realisatie van nieuwbouwprojecten rondom de binnenstad, ontwikkeling van de stadscampus en verdere versterking van de positie van de binnenstad in de Euregio.

Bron: Locatus (2015-2017) en City Traffic (vanaf 2018)

 

Toelichting
Cultuur en evenementen zijn belangrijke factoren voor een aantrekkelijke stad en goede stedelijke voorzieningen. Doel is dat dit totaal aantal stijgt. Indirect effect zijn meer bestedingen (o.a. restaurantbezoek) in de stad. De streefwaarden zijn het aantal bezoekers per jaar.

Acties 2021
Aantal acties: 2

01. We maken een nieuw evenementenbeleid

Evenementenbeleid wordt voorafgegaan door een Nota van Uitgangspunten. In het beleid geven we aan welke doelen een evenement moet nastreven om voor subsidie in aanmerking te komen en hoe aanvragen worden afgewogen. Ook leggen we vast welke evenementen beeldbepalend zijn voor Enschede en daarom een bijdrage van de gemeente krijgen. Tenslotte is het beleid een kader voor de vergunningverlening. Deze actie is ook opgenomen in de begroting van 2020, maar is door de bijzondere omstandigheden vertraagt.

02. We maken een nieuwe cultuurnota

Met het vaststellen van het profiel van de cultuurregio Twente, de voor Enschede succesvol doorlopen ronde van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS), de samenwerking op cultureel gebied met de provincie en Landsdeel Oost en vernieuwd cultuurbeleid op Rijksniveau is het nodig het cultuurbeleid van Enschede te vernieuwen. Het beleid geven we aan welke doelen we willen realiseren met cultuur in Enschede. We sluiten aan op regionaal en landelijk beleid en zetten onze eigen accenten. Het beleid geeft richting aan welke instellingen en welke activiteiten we financieel willen ondersteunen en geeft een handvat om met de instellingen en andere ontvangers van subsidies in gesprek te zijn over het realiseren van doelen van de stad.

Bijdrage verbonden partij: Twentse Schouwburg

Maatschappelijk rendement:

De Twentse Schouwburg N.V. (Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede) vormt een belangrijke culturele voorziening voor de gemeente Enschede en omgeving. De onderneming exploiteert vier gebouwen met samen zes podia in het centrum van Enschede, te weten: het Wilminktheater, het Muziekcentrum, de Grote Kerk en De Kleine Willem. Op jaarbasis biedt de organisatie momenteel circa 350 – 380 voorstellingen en concerten aan met circa 135.000 bezoekers per jaar. Daarnaast is er meer aandacht voor de verbindende rol van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede binnen de Twentse samenleving, verbinding tussen publiek en podia en ook tussen de Twentse podia onderling.

.
2.02 Het woningaanbod en de leefomgeving zijn attractief, veilig en toekomstbestendig
Als we meer HBO en universitair opgeleiden vast willen houden, dan moet het woningaanbod hier bij aansluiten. De kwalitatieve samenstelling van het woningaanbod is een aandachtspunt en we moeten kijken of we passende woningen hebben voor net afgestudeerden, expats en gezinnen. Als grootste stad van het oosten kunnen wij een grootstedelijk woonmilieu bieden. Het verdichten in het centrum hoort bij dit doel, evenals een aantrekkelijke leefomgeving en buitengebied.Indicatoren 
Aantal indicatoren: 5
 

Toelichting
Dit cijfer is samengesteld uit verschillende waarderingsaspecten van de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. De keuze is gebaseerd op studies van het Ministerie en de atlas voor Nederlandse gemeenten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de mate van contact tussen buren, de hoeveelheid groen en water in de wijk, het percentage koopwoningen en het culturele aanbod.

 

Toelichting
Het indexcijfer van de gemiddelde verkoopprijsontwikkeling geeft informatie over de aantrekkelijkheid van Enschede in relatie tot andere gebieden.

 

Toelichting
Als wij willen werken aan een evenwichtiger samenstelling van onze bevolking, dan moet de verhouding tussen de verschillende prijssegmenten van woningen veranderen (relatief minder goedkoop en meer duur). Bij nieuwbouw streven we naar een relatief groter aandeel in het duurdere segment.

 

Toelichting
In het kader van de trek naar de stad, het unieke hoogstedelijke woonmilieu dat Enschede kan bieden in en rondom de binnenstad, gaan we meten of de inwoneraantallen in dit gebied ook stijgen.
De streefgetallen zijn gebaseerd op basis van de voorgenomen harde en als haalbaar ingeschatte zachte plannen in de periode 2019-2022.

 

Toelichting
De score woonaantrekkelijkheid is een jaarlijkse score van onze stad in de Atlas voor Gemeenten. We laten hier de score zien zonder geografie omdat geografische factoren erg bepalend zijn voor onze eindscore (bereikbaarheid van banen, nabijheid natuurgebieden als de Veluwe en de zee). Aan onze geografische ligging kunnen we niet zoveel veranderen. De andere factoren die deze score bepalen zijn: cultureel aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, culinair aanbod, aanwezigheid universiteit en percentage vooroorlogse woningen.
Hoe lager de score, hoe beter we scoren op de ranglijst.

Het streven is om weer op het niveau van 2017 te komen (12e van de ranglijst: een plek die past bij de omvang van onze gemeente)

Bron: Atlas voor Gemeenten.

Acties 2021
Aantal acties: 19

01. We leggen de grondexploitatie en het investeringsproject eerste fase Centrumkwadraat voor aan de Raad

Centrumkwadraat is de belangrijkste gebiedsontwikkeling waarmee we talent willen aantrekken en vasthouden, banengroei stimuleren en een duurzame en concurrerende economie stimuleren als onderdeel van de gebiedsagenda Oost. We maken afspraken met het rijk over een doortrekking van het spoor van Zwolle, Enschede naar Munster, en een onderdoorgang onder het spoor/station. Hiermee wordt de noordzijde van het station meer verbonden met het Stationsplein en de binnenstad.

We kunnen hier ons aanbod retail, horeca, cultuur & evenementen, openbare ruimte, werklocaties en woningen vergroten. We maken met Centrumkwadraat ruimte voor doorstromende talenten met (betaalbare)koop en middenhuur, maar ook het door ontwikkelen van de sociale voorraad (onder meer studentenhuisvesting) heeft een plek in dit plangebied. Centraal staat echter het realiseren van woonconcepten voor afgestudeerden in zowel de sociale huur als middenhuur. Een grote functiemix direct aan het station. Dit is een milieu dat we in Enschede nog niet kunnen bieden, waar andere steden de laatste jaren veel van dit soort projecten hebben gerealiseerd. Ook vraagt het project om aanpassing van de openbare ruimte (stationsplein) en mobiliteitsonderdelen zoals de herinrichting van het busstation en een parkeergarage.

Een ambitie die past bij de schaal en de huidige staat van de stad. Hiermee wordt ook een herontwikkeling mogelijk van de bestaande en verouderde panden aan het Stationsplein. Het Rijk (Woningbouwimpuls) en de provincie dragen beide financieel bij aan fase 1 van Centrumkwadraat. We leggen in 2021 de grondexploitatie en investeringsproject eerste fase Centrumkwadraat voor ter vaststelling tezamen met een ontwikkelstrategie. We starten de procedure voor een bestemmingsplan voor dit gebied.

02. We leggen de kadernota en grondexploitatie ontwikkeling Eschmarkerveld voor aan de Raad

In de periode tussen 2001 en 2011 zijn plannen gemaakt voor het Eschmarkerveld maar door de financiële crisis zijn deze nooit ten uitvoer gebracht. Inmiddels is er een nieuwe situatie ontstaan. Enschede wil graag groeien als stad en daarbij zowel ruimte bieden aan mensen die hoogstedelijk willen wonen als aan mensen die groene stedelijk willen wonen. Op het Eschmarkerveld kunnen we woningen toevoegen voor zowel het midden als het lagere segment in zowel koop als huur. Hier kunnen we een aanvulling realiseren op het woningaanbod in Enschede waarmee wordt bijgedragen aan het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van Enschede als woonstad en waarmee we talent en andere doelgroepen aantrekken of behouden voor Enschede en de Twentse arbeidsmarkt. Omdat de gemeente alle gronden in eigendom heeft is het ook mogelijk om van deze wijk een duurzame, klimaat adaptieve en hitte stress bestendige wijk te maken. Dit alles in een goede balans tussen enerzijds de maatschappelijke doelen en anderzijds een solide financieel rendement. Aan de raad wordt een kadernota voorgelegd met een ontwikkelstrategie voor de eerste fase en een grondexploitatie. We starten met de bestemmingsplanprocedure.

03. We leggen de kadernota Cromhoffpark voor aan de Raad en openen een grondexploitatie

Op basis van het ontwikkelplan (kadernota) starten we in 2021 met de (procedure) voor het bestemmingsplan en afhankelijk van de realisatiestrategie een grondexploitatie. Met het Cromhoffpark willen we een uniek stuk stad maken gebruikmakend van de bestaande kwaliteiten en bijzondere ligging van het gebied: “Reuring” rondom het industrieel erfgoed & “Rust” rondom de natuur in het groene hart van het gebied. Cromhoffpark heeft het in zich om een mooie gevarieerde wijk te worden met een groot aanbod aan verschillende woningtypologieën aansluitend bij adaptief programmeren.

04. We gaan door met de uitvoering van diverse deelprojecten uit de Dynamische Uitvoeringsagenda Twekkelerveld

Voor Twekkelerveld is in het kader van de dynamische investeringsagenda gewerkt aan een integrale uitvoeringsagenda voor de komende 5-10 jaar. Daarin zijn verschillende acties opgenomen waarvan het begin van de uitvoering van start is gegaan in 2020. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van een werkplaats (bewoners, corporaties, gemeente) voor de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogteproblematiek, het verder uitwerken van plannen voor een huis van de wijk, het maken van een wijkuitvoeringsplan voor een aardgasvrije wijk en een eerste uitwerking van diverse ruimtelijke plannen voor herstructurering van corporatiewoningen. Ook wordt onderzocht hoe we de verbinding met kennispark kunnen versterken en de huisvesting van talenten verder kunnen vormgeven. De acties worden in veel gevallen samen met de corporaties of andere partijen uitgevoerd. Ook worden de plannen uitgewerkt voor de invulling van de ROC locatie en de locatie Assinkhof.

05. We leggen de Visie Landelijk Gebied voor aan de Raad

De visie geeft in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente voor ogen staan in het landelijk gebied, met als zichtjaar 2030. Het belang van landelijk gebied is in deze corona periode duidelijker geworden.

Belangrijke thema’s zijn de transitie in de landbouw, landschap, biodiversiteit, wonen en bouwen in het Landelijk Gebied en de opwekking van energie.  Anders dan in de voorbereiding is de besluitvorming over de visie niet meer verbonden met de Energievisie. 

06. We leggen het Koepelplan Openbare ruimte voor aan de Raad

Via het koepelplan werken we aan één (integrale) visie voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Enschede.  Waarmee we de ambities en doelen voor deze openbare ruimte voor de komende jaren vaststellen. Met het plan vergroten we de onderlinge samenhang van de onderdelen van de openbare ruimte (zoals groen, wegen en riolering). Ook dragen we meer bij aan de doelen van de stad, zoals “de duurzame groene stad”. We zien dit als een logische vervolgstap op de eerder ontwikkelde inspiratiekaart openbare ruimte en in  lijn met de meer integrale benaderingsgedachte vanuit ontwikkelingen als de voorbereiding van de omgevingswet (actie 2.02, 11 in deze GB) en het opstellen van de omgevingsvisie (actie 2.02, 12).

07. We leggen de Visie op de bodem en ondergrond voor aan de Raad

De bodem en ondergrond worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Soms beïnvloeden deze activiteiten elkaar en kunnen ze niet onder of naast elkaar plaatsvinden. De vraag is hoe we als gemeente een zo goed mogelijke balans kunnen creëren tussen het beschermen, benutten en gebruiken van de bodem en ondergrond voor deze activiteiten. In een integrale visie op de ondergrond, als bouwsteen voor de omgevingsvisie willen we hierop een antwoord formuleren rekening houdend met de maatschappelijke opgaven waar we de komende jaren voor staan. En omdat de activiteiten in de bodem en ondergrond zich niet houden aan gemeentegrenzen doen we dit waar dat kan gezamenlijk met Almelo en Hengelo.

08. We leggen de Toekomstvisie Begraafplaatsen en Gedenkparken voor aan de Raad

Begraven verliest aan populariteit. Volgens cijfers van de Landelijke Vereniging voor Crematoria kiest meer dan twee derde van de mensen voor een crematie. Deze veranderende trend vraagt om een nieuwe meerjarige visie op het toekomstbestendig maken van de exploitatie van de begraafplaatsen en gedenkparken. Met de nieuwe visie willen we de raad verschillende scenario’s voorleggen over de invulling van de dienstverlening richting onze inwoners, het kwaliteitsniveau van het beheer en de mogelijkheden tot een (beperkte) regionale samenwerking.

09. We nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid

We voeren diverse maatregelen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid. Leidraad hiervoor is het verkeersveiligheidsplan dat in 2020 is opgesteld. Hierbij gaat het onder andere om knelpunten, schoolomgevingen en maatregelen vanuit wijkverkeerscirculatieplannen. Hiervoor is een aanzienlijke rijksbijdrage  aangevraagd in 2020..Ook maken we een plan voor maatregelen op en rond de Mooienhof.

10. We voeren de herijkte woonvisie uit en organiseren het jaarlijks woondebat

Met de Raad is afgesproken dat we jaarlijks het woonbeleid herijken via een woondebat en eventuele wijzigingen ter vaststelling aan de Raad aanbieden.

11. We gaan de invoering van de Omgevingswet voorbereiden

Om de omgevingswet in 2022 goed in te kunnen voeren gaan we er verder aan bouwen door onder andere ICT en Geo-informatie op orde te brengen en brengen in kaart welke algemene regels, vergunningstelsels, delen van huidige verordeningen en beleid(sregels), we in een toekomstig Omgevingsplan willen opnemen. Daarnaast gaan we experimenteren op het gebied van flexibel bestemmen.

12. We gaan een Omgevingsvisie voor Enschede opstellen

In het kader van de Omgevingswet gaan we verder met het opstellen van een Omgevingsvisie voor Enschede met als planhorizon 2040. De Omgevingsvisie wordt daarmee een strategische visie en stabiel raamwerk voor de lange termijn gevormd voor de gehele fysieke leefomgeving. Beleidsnota’s die op dit moment worden opgesteld of in besluitvorming zijn passen binnen de denkwijze van de Omgevingswet. De visie zal geen statisch document worden. Al naar gelang zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en ambities wijzigen zal de omgevingsvisie periodiek worden geactualiseerd. De Omgevingsvisie gaat ook in op de sturingsfilosofie van de gemeente en daarmee op de eigen rol bij de realisatie van de visie en wat het van anderen verwacht.

13. We proberen de impassen in het geschil met de Omgevingsdienst Twente (ODT) te doorbreken

Er is een impasse ( voor het derde jaar op rij en bezwaar gemaakt) over de hoogte van de bijdrage aan de begroting van het ODT. Gemeente Enschede wordt financieel belast voor taken die ze niet ingebracht hebben en dus ook niet geleverd krijgen. We proberen de impasse te doorbreken door een mediation traject met het ODT.

14. We gaan een Impact analyse maken over de kleinere bouwwerken in de zogenaamde gevolgklasse I.

Met de wet kwaliteitsborging voor de bouw in 2022 wordt door de rijksoverheid een proces opgestart waarmee een deel van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht wordt overgeheveld naar de markt, naar private partijen. We gaan in 2021 een impact analys maken en die zal duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de invoering van werkprocessen, inzet van capaciteit en de daaruit voortvloeiende financiële consequentie. In proefprojecten zullen we gecontroleerd oefenen met het overlaten van toezicht aan de private sector.

15. We gaan de mogelijke financieringsvormen onderzoeken om uitvoering te kunnen blijven geven aan de wettelijke VTH-taken (Vergunning, toezicht en handhaving)

Met de komst van de omgevingswet en de Wkb valt voor een (belangrijk) deel de legesinkomsten weg. Dit wordt mede veroorzaakt door dat in de Wkb een aantal van de voor de gemeente resterende taken van vergunning naar melding wordt omgezet en daarmee vervalt de mogelijkheid om leges te vragen. We onderzoeken wat er voor nodig is om uitvoering te blijven  geven aan de wettelijke VTH-taken  Hierin nemen we ook mee of en hoe dit financieel door het rijk gecompenseerd wordt.

16. We maken een cultuurhistorische waardenkaart

Nu er structureel middelen zijn toegekend voor cultuurhistorie, actualiseren we de waardenkaart en starten we met de basis gefaseerd op orde te brengen. Hiermee kunnen we de nodige input leveren op de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

17. We gaan de beleidsregel Bouw- en sloopveiligheid implementeren

In het jaar 2021 zal sprake zijn van de feitelijke implementatie van de beleidsregel Bouw- en sloopveiligheid. Daarmee beoordelen we in 2021 eventuele risico’s van een bouw- of sloopproject. Dit is een risicogestuurde benadering, waarbij vooraf de risico’s kunnen worden overzien door middel van een risicomatrix.

18. We gaan de inzet van de BOA's verder optimaliseren

Door de toekenning van structurele middelen gaan we onder andere een grote stap voorwaarts zetten naar informatie gestuurd handhaven. Hiermee zetten we handhavingscapaciteit beter in op plaatsen waar dat het meest nodig is. Daarnaast gaan we op onderdelen projectmatig werken. Met deze werkwijze zullen we op onderwerpen zichtbaarder zijn en gaat hier een preventieve werking vanuit (bijvoorbeeld bij brom- en snorfietsen en fietser). Ondanks de extra middelen blijft de werkdruk hoog. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de inzet van BOA’s in de corona crisis. Het structurele effect hiervan is niet in beeld. Door het voorgaande is er extra aandacht voor o.a. aansturing, werkstijl, onderlinge samenwerking nodig.

19. We bieden aangepast beleid over onzelfstandige woonruimte aan ter vaststelling

Naar aanleiding van de inventarisatie in 2020 gaan we beleid maken om de onzelfstandige woonruimte te optimaliseren. De stand still voor het niet verlenen van vergunningen in het kader van onzelfstandige woonruimte wordt verlengd tot het nieuwe beleid gereed is.

Bijdrage verbonden partij: Omgevingsdienst Twente

Maatschappelijk rendement:

Zorgt voor het toezicht en handhaving van ‘complexe’ omgevingsvergunningen, het voorbereiden van besluiten met betrekking tot (milieu) inrichtingen en de handhaving bij (complexe) milieubelastende bedrijven.  Daarmee draagt ze bij aan de realisatie van een gezonde en veilige leefomgeving. Is overigens een wettelijke verplchting.

Bijdrage verbonden partij: Onderhoud Enschede

Maatschappelijk rendement:

Zij zorgt voor de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte. Daarmee draagt zij bij aan de realisatie van de doelen voor de openbare ruimte, zoals behalen van het gewenste kwaliteitsniveau en het woon- en vestigingsklimaat van de stad. Daarnaast levert zij een belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarktdoelstellingen, doordat 55%-60% van het personeel van Onderhoud Enschede BV bestaat uit mensen uit de arbeidsmarktdoelgroep. De kwaliteit van de werkzaamheden wordt gemonitord en vastgelegd in rapportages.

Bijdrage verbonden partij: Regio Twente

Maatschappelijk rendement:

Binnen het kader van de regio wordt samengewerkt op het gebied van wonen, externe lobby en samenwerking en grondzaken. In het verlengde van de regionale woonvisie die begin 2016 is vastgesteld, worden afspraken gemaakt over de omvang en kwaliteit van de woningproductie in Twente. Daarnaast wordt de inbreng in G32, VNG en dergelijke gecoördineerd. Binnen de regio is de samenwerking met de Netwerksteden vooral op wonen en grondzaken. 

.
2.03 Wij werken effectiever samen met de kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) en het bedrijfsleven op de opgave "aantrekken en vasthouden van talent”
Het aantrekken en vasthouden van talent is een opgave die we niet alleen kunnen trekken. We werken hierin nauw samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Met de kennisinstellingen hebben we een strategische samenwerkingsagenda Smart Enschede opgesteld. Het samenwerken met de bedrijven is hier een onderdeel van.


Indicatoren 
Aantal indicatoren: 2
 

Toelichting
In deze grafiek is het migratiesaldo te zien per leeftijdsgroep. Om de grafiek leesbaar te houden is gekozen voor de leeftijdsgroepen tussen 15 en 40 jaar. Dit zijn ook de groepen waar we ons vooral op inzetten bij de doelstelling "aantrekken en vasthouden van talent". De migratie in de leeftijdsgroep 15-19 hangt sterk samen met het aantal jongeren dat in onze stad komt studeren.

Streven: we streven er naar om meer jongeren te trekken in de leeftijdsgroep 15-19 jaar en in de leeftijdsgroepen 20-40 hopen we dat er per saldo meer mensen blijven dan dat ze vertrekken uit onze stad.

Bron: Basis Registratie Personen, bewerkt door Kennispunt Twente

 

Toelichting
In deze grafiek ziet u het aantal studenten op de UT, Artez en Saxion (vestiging Enschede).

Streven: Saxion verwacht de komende jaren een lichte toename in het aantal studenten. De UT verwacht een iets sterkere groei in studentenaantallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in internationale studenten.

Bron realisatie: DUO, bewerkt door Kennispunt Twente
Bron streven: UT, Saxion en Artez (inschattingen)

Acties 2021
Aantal acties: 2

01. We dagen studenten en talenten uit om samen met ons te werken aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Op basis van het convenant tussen de vier kennisinstellingen en de gemeente Enschede werken we samen met studenten, docenten en lectoren. Via het Enschedelab (www.enschedelab.nl)  worden uiteenlopende soorten challenges georganiseerd waarin maatschappelijke opgaven van de stad aan bod komen en beantwoord worden door samenwerkende studenten van de vier kennisinstellingen. Ze zullen hierin samenwerken met inwoners, bedrijven en instanties.

02. Samen met de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere instanties zetten we meer regie op de regionale talentopgave

We blijven in 2021 onze krachten bundelen om op een eenduidige manier talent te kunnen aantrekken en behouden voor Enschede/Twente. Door samen te werken zijn we effectiever in onze aanpak en kunnen we ook efficiënter omgaan met de inzet van middelen, waaronder de middelen vanuit de Regiodeal, ‘talent halen, opleiden en behouden'.

.
2.04 De (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt
Om onze stad neer te zetten als aantrekkelijk voor talent is veel inzet nodig op positionering en profilering. We willen onze stad neerzetten als grensverleggend, innovatief, hip en slim. Hiernaast willen we ook een welcoming city zijn voor de toenemende stroom van buitenlandse studenten en kenniswerkers.


Indicatoren 
Aantal indicatoren: 2
 

Toelichting
In deze grafiek zie je het percentage hoger opgeleiden in Enschede (hoger opgeleid is: HBO en WO). Enschede heeft een relatief laag aandeel hoger opgeleiden. Universiteitssteden hebben gemiddeld een aandeel van 45% hoger opgeleiden, Enschede heeft 34% hoger opgeleiden als aandeel in de beroepsbevolking.

Streven: hoger opgeleiden zijn een belangrijke factor voor groei van economie en een aantrekkelijke stad. Als we meer talent weten aan te trekken en vast te houden, gaat dit aandeel stijgen. Streven is daarom om het aandeel hoger opgeleiden hoger te krijgen.

Bron: CBS

 

Toelichting
De beroepsbevolking (alle mensen tussen 15 en 74 jaar die werken of beschikbaar zijn voor werk) stijgt in de grote steden door de trek naar de stad, maar daalt al een paar jaar in Enschede. Door maatregelen op het gebied van bereikbaarheid van banen en het vasthouden van talent hopen we op termijn de dalende tendens van de beroepsbevolking iets te keren. Een groeiende beroepsbevolking (met een hoog opleidingsniveau) is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven.

We streven er naar om qua beroepsbevolking weer op het niveau van 2015 te komen.

Bron: CBS

Acties 2021
Aantal acties: 2

01. We implementeren de strategische visie citymarketing en citybranding

Het herijkingsproces van de Citymarketingvisie, samen met partners uit de stad, dat in 2019 is gestart is in 2020 afgerond.
Na vaststelling door de Raad in september is de visie creatief door vertaald. Een selectie van creatieve bureaus en personen in Enschede is samen met het merk aan de slag gaan.
In 2021 gaan we, stapsgewijs en met de bestaande middelen, aan de slag met de implementatie.

We bouwen het merk Enschede op drie pijlers: Ondernemende Kennisstad, Creatieve Stad en Bruisende Stad, waarbij bij Bruisende Stad de focus voor het merendeel op de binnenstad ligt. In deze drie pijlers komt het bijzondere DNA van Enschede tot uiting, zij vertellen het verhaal van de stad. Daarom richten we onze citymarketinginvesteringen op het verder laden en uitbouwen van deze drie pijlers. Dit doen we samen met stakeholders uit de stad: Enschede Promotie, gemeente, de kennisinstellingen, ondernemers en de vrijetijds­ en binnenstadorganisaties. Naast het enthousiasmeren van stakeholders op basis van draagvlak, willen we het uitdragen van citymarketingvisie ook via beleid en de subsidielijn stimuleren.

02. We werken het welcoming city beleid uit op het onderdeel internationale communicatie

Ten behoeve van het internationaal talent zetten we in 2021 in op de internationale kant van de citymarketing visie. We gebruiken hiervoor de communicatiekanalen van onze internationale partners, zoals o.a. het Nederlandse ambassadenetwerk, het Eurocities netwerk en zustersteden.

.
3. Enschede is een duurzame en klimaatbestendige stad

Wereldwijd is er een opgave voor energietransitie, klimaatadaptatie en hergebruik van grondstoffen. Enschede moet hier ook een bijdrage in leveren.

 
3.01 Transitie naar duurzame energiebronnen en energietransitie
Wij streven naar verduurzaming van woningen, bedrijven, duurzame energievoorziening en het afkoppelen van panden van gas.

Indicatoren 
Aantal indicatoren: 5
 

Toelichting
Streven is dat panden steeds energiezuiniger worden. De streefcijfers zijn gebaseerd op een daling van 1,2% per jaar (zoals vastgesteld in het inmiddels afgelopen actieplan duurzaamheid).

 

Toelichting
Streven is dat panden steeds energiezuiniger worden. De streefcijfers zijn gebaseerd op een daling van 1,2% per jaar (zoals vastgesteld in het inmiddels afgelopen actieplan duurzaamheid).

 

Toelichting
Streven is dat panden steeds energiezuiniger worden. De streefcijfers zijn gebaseerd op een daling van 1,2% per jaar (zoals vastgesteld in het inmiddels afgelopen actieplan duurzaamheid).

 

Toelichting
Streven is dat panden steeds energiezuiniger worden. De streefcijfers zijn gebaseerd op een daling van 1,2% per jaar (zoals vastgesteld in het inmiddels afgelopen actieplan duurzaamheid).

 
Toelichting
Deze indicator is in ontwikkeling. Op dit moment is niet alle benodigde informatie voorhanden om de warmtelevering aan woningen in beeld te brengen. We gaan voor de nieuwe coalitieperiode op zoek naar een indicator die wel een realistisch beeld geeft van de ontwikkelingen.

Acties 2021
Aantal acties: 14

01. We leggen de Transitievisie Warmte voor aan de raad

In 2021 leggen we de Transitievisie Warmte ter vaststelling voor aan de raad. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In dit plan bepalen we onder andere wanneer welke wijken van het aardgas afgaan en voor de wijken waarvan de transitie voor 2030 gepland is, welke voorkeursalternatieven er voor deze wijken zijn en wat we daarvoor gaan doen. Participatie en samenwerking met stakeholders zijn hierbij essentieel evenals een verdere uitwerking van / beschikbaar komen van landelijke instrumenten, budgetten en regelgeving.

02. We maken een integrale wijkaanpak warmtetransitie voor de wijken Twekkelerveld en de Posten

In het kader van het Klimaatakkoord moeten we voor wijken die voor 2030 aardgasloos worden een concrete uitwerking maken van de wijze waarop we dit willen doen (o.a. welke alternatieve warmtevoorziening er wordt voorzien). Dit leggen we vast in een Wijk UitvoeringsPlan. Voor Twekkelerveld en een deel van Enschede Zuid inclusief De Posten gaan we dit plan in 2021 maken. Hierbij zetten we voor Twekkelerveld de (hopelijk) ontvangen subsidie “proeftuin aardgasvrije wijk” in.

03. We voeren de communicatiestrategie duurzaamheid uit

Participatie, communicatie en gedragsbeïnvloeding zijn essentieel om onze klimaatdoelen in de volle breedte te bereiken. In het vierde kwartaal van 2020 hebben we een strategie laten ontwikkelen voor de manier waarop we onze participatie- en communicatieopgave over de volle breedte van het duurzaamheidsveld het beste kunnen vormgeven. In 2021 starten we met de uitvoering. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende doelgroepen (inwoners en ondernemers), de verschillende thema’s binnen duurzaamheid, de rol van de gemeente (wel of geen wettelijke verplichtingen) en concrete projecten. Voor het thema energietransitie zetten we extra communicatiecapaciteit in. Middelen voor deze inzet zijn beschikbaar binnen de intensiveringsmiddelen duurzaamheid.

04. We leggen een voorstel voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid voor aan de raad

In het coalitieakkoord zijn voor vier jaar intensiveringsmiddelen voor de brede duurzaamheidsopgave voorzien. Deze middelen zijn bedoeld voor (tijdelijke) dekking op deelopdrachten, voor communicatie en voor het faciliteren van integrale gebiedsaanpakken. Dat betekent dat deze middelen eindig zijn. In 2021 wordt een voorstel voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid aan de Raad voorgelegd. Dit voorstel wordt gebaseerd op de evaluatie van het Actieplan duurzaamheid en de Discussienota duurzaamheid die in het najaar van 2020 in de Stedelijke commissie besproken is. Er worden keuzes voorgelegd voor een inkadering van het duurzaamheidsbeleid, o.a. de ambities en de rol die de gemeente wil nemen, in relatie tot de beschikbare middelen.

05. We ontwikkelen plannen, waarmee een substantieel deel van de middelen die door de Europese Unie in het kader van de Green deal worden vrijgemaakt, naar Enschede kunnen worden gehaald

De Europese Commissie de Corona-crisis aangegrepen als katalysator voor een duurzame ‘groene’ economie. Hierbij wordt het herstelplan vervlochten met de ambitieuze Green Deal-plannen (2019), waarmee Europa het eerste klimaat neutrale continent moet worden.

Door nu honderden miljarden te investeren in groene banen en schone, eerlijke economieën worden de plannen uit de Green Deal ook benut als Recovery Deal en vormen ze een weg uit de crisis. Tegen deze achtergrond wordt een voorstel uitgewerkt voor een anti-cyclisch beleids-en investeringspakket op gebied van Klimaat, Energie- & Warmtetransitie voor de korte termijn (2021-2024) en ontwerpen van een programmatische doorkijk t/m 2030 (10 jaar).

06. We leggen de Energievisie voor aan de raad

Het college zal eind 2020 de Energievisie vaststellen en begin 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad  aanbieden.  De visie beschrijft hoe op een duurzame wijze kan worden voorzien in de energie die nodig is om in Enschede te wonen, te werken en te recreëren. De Energievisie bevat ook een uitvoeringsparagraaf met de rol die wij kiezen en de ontwikkelstrategie, met een voorkeur om de opwekking van zonne-energie te combineren met andere functies.

07. We leveren onze inbreng aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma RES na formele vaststelling door de gemeenteraad.  Binnen de RES werkt Enschede samen met partners aan de regionale vertaling van het Klimaatakkoord. De Nota van Uitgangspunten en de Energievisie zijn het kader voor de Enschedese inbreng in de concept-RES0.1 en de RES 1.0. In het kader van de uitvoering van de RES moeten in 2025 de locaties planologisch mogelijk zijn.

08. We dragen bij aan een aanpak voor de aanleg van zonnepanelen op daken, op parkeerplaatsen en op publieke en private gronden in het stedelijk gebied

Voor de ontwikkeling van duurzame energie volgen wij de zonneladder. In dat kader moet een grote slag gemaakt worden in de aanleg van zonnepanelen op grote daken en op onbebouwde terreinen in de bebouwde kom (bijv. parkeerplaatsen) en langs de RW 35 (energiecorridor). Onze ambitie is hoog, maar onze invloedssfeer en beschikbare middelen zijn beperkt. Het is momenteel nog niet mogelijk om via wet- en regelgeving zon op het dak “af te dwingen”. We werken binnen deze (financiële) mogelijkheden maatregelen uit waarmee wordt bevorderd hier gericht op in te zetten, waarbij we willen aanhaken op een gezamenlijk aanpak, zoals de DIA en de aanpak op de werklocaties.

09. We stimuleren een gebiedsgerichte aanpak energietransitie

Wij kiezen er voor om de potentiele grootschalige opweklocaties op een integrale en gebiedsgerichte wijze te ontwikkelen. In het kader van de Energievisie is de uitnodiging gedaan aan organisaties om een gebiedsgerichte aanpak te volgen. In een dergelijke integrale gebiedsaanpak wordt niet alleen gekeken naar de opgave voor de energietransitie, maar ook naar (kringloop)landbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale of economische opgaven. Binnen de (financiële) mogelijkheden bepalen wij onze rol. We faciliteren initiatieven waarmee bewonersorganisaties, coöperaties of marktpartijen ons benaderen. Naarmate de impact van een ontwikkeling op de omgeving groter is en de financiële mogelijkheden het toelaten, ligt een actieve opstelling van de gemeente voor de hand.

10. We bieden aan de raad een voorstel aan voor de inzet strategische gronden in het kader van de duurzaamheidsopgave

De gemeente (grondbedrijf) bezit ca. 300 ha gronden die grotendeels verpacht zijn. Deze bevinden zich voornamelijk in het buitengebied. We bieden in 2021 een voorstel aan de raad aan voor een gebiedsgerichte aanpak voor die percelen die geschikt zijn voor grootschalige energieopwekking, na vaststelling van de kaders die gelden voor de ontwikkeling van locaties voor duurzame energie.

11. We werken mee in het kader van de pilot Rijkswaterstaat (RWS) aan een verkenning voor de grootschalige opwek van energie langs de A35

Deze pilot is onderdeel van het programma ‘hernieuwbare energie op Rijksgronden’ (EZK). RWS werkt samen met zes gemeenten, de provincie en de netbeheerders om de mogelijkheden van hernieuwbare energie in kaart te brengen. Ontwikkeling van deze locaties past in de voorkeur voor locaties langs de (hoofd)infrastructuur zoals in 2021 door de gemeenteraad als onderdeel van de uitgangspunten voor de Energievisie is vastgesteld.

12. We maken de ontwikkeling van windturbines en zonnevelden mogelijk

We faciliteren initiatieven van derden om energie op te wekken met zon of wind die in overeenstemming zijn met de uitgangspunten en beleidsregels die zijn vastgesteld en vastgesteld in de Energievisie waarover de gemeenteraad besluit.

13. We stimuleren de verduurzaming bedrijventerreinen

We zijn in 2020 samen met ondernemers en eigenaren van de zes grootste bedrijventerreinen gestart om gebiedsagenda’s en duurzaamheidsscans op te stellen. Hierin is sterke focus op energiemaatregelen (besparing en opwek). Voor minimaal twee bedrijventerreinen maken we een haalbaar en uitvoerbaar Plan van Aanpak (incl. rolverdeling). Onze rol zal bestaan uit het zorgen voor aansluiting bij taken vanuit het activiteitenbesluit (toezicht, EML, informatieplicht) en het zoeken naar middelen voor pilots en stimuleringsmaatregelen. Het verwerven van extra middelen is noodzakelijk gezien de grote verwachte opgave en potentie op bedrijventerreinen.

14. We maken een plan voor zero emissie binnenstadslogistiek

Het plan biedt inzicht in de kansen, mogelijkheden en kosten van diverse maatregelen om het gebruik en overlast van vrachtverkeer (met verbrandingsmotor) terug te dringen. In 2021 werken we verder om te komen tot uitvoering van zero emissie stadslogistiek per 2025.

.
3.02 Naar een klimaatadaptief Enschede
De aanpak van hittestress en wateroverlast zijn de belangrijkste onderdelen van deze doelstelling. Er moet meer kwalitatief groen in de stad komen, meer wateropvang (aan het oppervlak en grondwater), biodiversiteit en smart sustainability.

 

Acties 2021
Aantal acties: 3

01. We leggen het Programma waterhuishouding en klimaatadaptatie 2022 - 2026 (voormalig GRP) voor aan de Raad

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, droogte en hitte-stress toe. Dit levert gevaar op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Door klimaatverandering is een andere denkwijze nodig: klimaatbestendig en water robuust inrichten. Nu het huidige GRP eind 2021 eindigt, is het tijd voor evaluatie van de werkwijze en ambities, waarbij het de bedoeling is om de hoofdlijn van het huidige beleid door te zetten en tegelijk nieuwe accenten aan te brengen die aansluiten bij deze andere denkwijze. Ook biedt het ons de kans om aandacht te hebben voor maatschappelijke thema’s als circulaire economie en energietransitie en meer aan te sluiten op de vijf strategische opgaven van de stad.

02. We werken aan gezamenlijke nieuwe kaders voor openbaar groen en biodiversiteit, dit aan de hand van de ambities uit het Koepelplan

De kaders voor het beheer en onderhoud van het openbare groen lopen in 2021 af. Daarnaast zijn de uitvoeringsgelden voor de biodiversiteit geëindigd. Voor beide onderwerpen moeten we de nieuwe ambities en middelen bepalen. In het Koepelplan bepalen we deze ambities en doelen al op hoofdlijnen voor de gehele openbare ruimte. Ze vragen vervolgens nog wel een verdere uitwerking. Dit in bijvoorbeeld concretere (uitvoerings)kaders met de bijbehorende benodigde middelen. Voor het groen en de biodiversiteit geven we, na de vaststelling van het koepelplan, deze uitwerking vorm in één gezamenlijk plan. Dit vanuit de sterke onderlinge samenhang die het groen en de biodiversiteit met elkaar hebben vanuit de opgave “duurzame groene stad”.

03. Enschede beter bestand maken tegen wateroverlast, hitte en droogte

Om Enschede stap voor stap beter bestand te maken tegen wateroverlast, hitte en droogte gaan we zelf aan de slag met het treffen van maatregelen op openbaar terrein via reguliere projecten zoals het afronden van het project Stadsbeek Pathmos-Stadsveld. Daarnaast starten we met de voorbereiding van nieuwe klimaatprojecten zoals de aanpak wateroverlast in de omgeving van de Goolkatenweg, Pijlhovenstraat en de Westervalbeek. Ook benutten kansen daar waar mogelijk door mee te liften met andere projecten. Denk hierbij aan warmteleidingen.

.
3.03 Optimaal hergebruik van producten en grondstoffen (circulaire economie)
Afval wordt steeds beter gescheiden en draagt daarmee bij aan optimaal hergebruik.

Indicatoren 
Aantal indicatoren: 2
 

Toelichting
“Realisatie” en “Streven” komen voort uit de Afvalbeleidsvisie en de Grondstoffenvisie die in 2011 respectievelijk 2015 door de Raad zijn vastgesteld. Gemeente Enschede volgt hiermee de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalinzameling en verwerking. Hoe beter het huishoudelijk afval wordt gescheiden, hoe meer er ingezet kan worden op hergebruik, recycling en terugwinning van grondstoffen. Door de invoering van de tariefdifferentiatie op restafval (diftar) is het scheidingspercentage in 2019 verder gestegen naar 65%. In het najaar van 2019 heeft de Raad een besluit genomen over het invoering van een “keuzemodel afval bij laagbouw” en de gescheiden inzameling van GFE bij hoogbouw. Op basis van deze besluiten wordt verwacht dat het afvalscheidingsresultaat in 2021 zal stijgen naar 70%.

 

Toelichting
“Realisatie” en “Streven” komen voort uit de afvalvisie en de grondstoffenvisie die in 2011 respectievelijk 2015 door de Raad zijn vastgesteld met als stip aan de horizon: 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030. Hoe beter het huishoudelijk afval wordt gescheiden, hoe minder restafval vrijkomt en er meer ingezet kan worden op hergebruik, recycling en terugwinning van grondstoffen. Door de invoering van de tariefdifferentiatie op restafval (diftar) is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in 2019 verder gedaald naar circa 136 kg per jaar. In het najaar van 2019 heeft de Raad besloten een keuzemodel afval in te voeren bij laagbouw en de gescheiden inzameling van GFE bij hoogbouw. Op basis van deze besluiten wordt verwacht dat de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in 2021 zal dalen naar rond de 125 kg per inwoners per jaar.

Acties 2021
Aantal acties: 0

Bijdrage verbonden partij: Twence

Maatschappelijk rendement:
Draagt bij aan de taak van de gemeente om te voorzien in een doelmatig beheer van afvalstoffen door de verbranding van restafval. Met het vergisten van GFT-afval, de productie van duurzame energie en het terugwinnen van grondstoffen draagt Twence ook bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Bijdrage verbonden partij: Twente Milieu

Maatschappelijk rendement:

Draagt bij aan de ambitie van de gemeente op het gebied van afvalloos Twente. Dit doet Twente Milieu door de inzameling van de door ons afgesproken afvalstoffen.

.

Wettelijk verplichte indicatoren

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording zijn onderstaande indicatoren opgenomen. De indicatoren gelden voor iedere gemeente en zijn bedoeld om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is mogelijk via www.waarstaatjegemeente.nl

 

  Beleidsveld Naam indicator Eenheid Jaar Score Bron
14. 3. Economie Functiemenging %  2019 54,4 LISA
16. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar  2019 119,1 LISA
21. 6. Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar  2019 829,7 LISA
24. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking  2019  64,0 CBS
26. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen  2018 CBS
27. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners  2019  658,8 CBS
28. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar  2019 266,6 CBS
33. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner  2018  127  CBS
34. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit %  2018  3,5  RWS

 

Wat mag het kosten?

Om de gestelde doelen te bereiken zijn per doel lasten begroot voor 2021. Deze bedragen worden ingezet voor het realiseren van de acties (onder 'Wat gaan we doen') maar ook voor het realiseren van de reguliere werkzaamheden. Onderstaande grafiek geeft per doel inzicht in de beschikbaar gestelde budgetten.

 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de lasten, baten en reserve mutaties.

Duurzaam wonen, leven en werken Bedragen x 1.000 euro Begroting  2020 Begroting 2021 Raming  2022 Raming  2023 Raming  2024
Lasten 171.872 153.665 150.244 139.409 138.628
Baten 105.913 83.158 81.586 73.778 73.434
Saldo van baten en lasten 65.959 70.507 68.658 65.632 65.193
Storting reserves 6.471 5.280 3.696 2.447 2.362
Onttrekking reserves 4.131 4.253 3.939 1.616 1.311
Resultaat 68.299 71.534 68.415 66.462 66.244

 

Toelichting

 

De begrote lasten dalen in 2021 ten opzichte van 2020 met 21 miljoen euro. Dat is een daling die vooral veroorzaakt wordt door vier ontwikkelingen:

 • mutaties in de boekwaarden van grondbedrijf veroorzaakt een verlaging van de lasten van 16 miljoen euro ten opzichte van 2020 (hier tegenover staat ook een verlaging van de baten);
 • vervallen lasten met betrekking tot de incidentele subsidies mobiliteit in 2020 van 4.363.000 euro;
 • 1,3 miljoen euro hogere lasten voor plankosten AD Gefinancierde Organisatie en Kerntaken, toegekend bij de zomernota 2019;
 • 751.000 euro hogere kapitaalslasten als gevolg van het activeren van investeringen van het projecten De Kop en Boswinkel.

Daarnaast zijn er een aantal minder grote wijzigingen die tot mutaties leiden in de lasten:

 • loon en prijscompensatie;
 • extra middelen in kader van omgevingswet, DSO, ICT 450.000 euro;
 • extra middelen voor cultuurhistorie 100.000 euro;
 • vervallen uitgaven gerelateerd aan incidentele subsidies;
 • extra middelen wijkaanpak warmtetransitie 600.000 euro;
 • extra middelen niet haalbare taakstelling 350.000 euro;
 • extra middelen areaaluitbreiding 442.000 euro;
 • extra middelen voor afdracht vennootschapsbelasting over reclame in de openbare ruime.

De baten dalen in 2021 met 24 miljoen euro ten opzichte van 2020. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • opnemen incidentele subsidie van 607.000 euro voor creatieve broedplaatsen vanuit de regiodeal;
 • incidentele subsidie 2020 van 2,7 miljoen euro voor Regeling Reductie Energiegebruik;
 • mutaties in de boekwaarden van grondbedrijf veroorzaken een verlaging van de baten van 16,1 miljoen euro ten opzichte van 2020 (hier tegenover staat ook een verlaging van de lasten);
 • diverse mutaties binnen de afvalstoffenheffing zoals minder opbrengsten heffing van 685.000 euro en lagere opbrengst pmd 1,3 miljoen euro lagere opbrengst afvalstromen 189.000 euro;
 • wegvallen van de incidentele Aerial Uptake (Drones) subsidie 366.000 euro;
 • incidentele subsidies mobiliteit in 2020 van 4.363.000 euro (hier tegenover staat ook een verlaging van de lasten).

 

 

Meer info Klik hier voor meer informatie over reguliere werkzaamheden en beleidsnota's.
Portefeuillehouders Niels van den Berg, Jurgen van Houdt, Jeroen Diepemaat, Arjan Kampman, June Nods-Koster en Onno van Veldhuizen.
Concerndirecteuren Alwin Oortgiesen en Djoerd de Vos-Koelink