1. De basis voor groei: Trots in de toekomst kijken

 

Trots en met lef bouwen aan kansrijk Enschede. Dat is hoe we ruim 2 jaar geleden aan deze coalitieperiode begonnen. Niemand die kon bevroeden in welke situatie we nu zouden verkeren. Corona heeft de wereld op z’n kop gezet. Waar we een half jaar geleden hoopten nu alweer wat zekerder te zijn, blijft de onzekerheid over de toekomst nog even voortduren. We zien in Enschede prachtige voorbeelden van hoe we voor elkaar blijven zorgen; van de ‘berenjacht’ voor kinderen in hun eigen woonwijk, tot het sturen van hartenpost aan ouderen en het initiatief ‘Enschede helpt’ om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. De veerkracht van de stad is enorm, dat heeft zij de afgelopen maanden voortdurend bewezen. Enschede redt zich.

 

We blijven realistisch: Enschede is hard geraakt door de coronacrisis. Een economische terugslag is daarom ook onvermijdelijk. Daar komt bij dat de gemeente het structureel zwaar heeft in financieel opzicht. We willen dus kansen pakken, maar handelen vanuit een bijzondere situatie.

 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

We zien (groepen) mensen die het initiatief nemen om hun medemens door de crisis te helpen. Voor onszelf zien we daarin ook een nadrukkelijke rol. Enschede is een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken en recreëren. Anderen zien dat ook. De stad blijft -zo zien we- ook voor investeerders interessant. Het is onze taak om die aantrekkelijkheid te koesteren en waar het kan van een impuls te voorzien. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de rol van Enschede in de regio en de verantwoordelijkheid die die rol met zich meebrengt.

 

Ook in de onzekere tijd waarin we nu leven, houden we de hoofdthema’s die we in het coalitieakkoord benoemden voor ogen. Het college hecht belang aan het versterken van verbindingen en oplossen van problemen op wijk- en buurtniveau. Ook hier geldt dat we de kansen grijpen om veerkracht te stimuleren en hulp te bieden waar dat nodig is. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de jeugd, kansengelijkheid en ons beleid op het gebied van armoede.

 

Om de strategische opgaven van de stad te kunnen behalen, kijken we continue op basis van feiten of en op welke manier we moeten bijsturen in het bereiken van ons doel. Op die manier hebben wij de strategische keuzes meer verbonden met de begrotingscyclus. Daar hoort bij dat we op onderdelen de inzet vergroten, zodat we de mogelijkheden die er zijn ook kunnen benutten. De hoofdlijn van de opgaven, waarlangs de begroting is ingericht, geeft daarbij houvast.

 

We kiezen ervoor om in deze begroting geen nieuwe bezuinigingen voor te stellen. Juist omdat we zien dat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen al zwaar zijn geraakt. In plaats daarvan gaan we op zoek naar kansen om slimme investeringen in Enschede los te krijgen. Die moeten bijdragen aan het realiseren van onze strategische opgaven.

 

Een fonds Wederopbloei om in de stad te kunnen investeren

In de troonrede gaf de koning aan dat het rijk flink wil investeren, juist om de crisis het hoofd te bieden. Het rijk laat daartoe de staatsschuld behoorlijk oplopen. Dat is een luxe die wij als lokale overheid niet hebben. We hebben geen buffer die we kunnen inzetten. En tegelijkertijd hechten we veel waarde aan de vraag die de gemeenteraad in de motie Wederopbloei heeft gesteld. We zijn met de gemeenteraad van mening dat we via een fonds Wederopbloei de Enschedese (banen)motor op gang houden. Met het adagium dat we wie Enschede de hand reikt -indachtig onze visie en de doelen van de stad- de hand willen kunnen drukken.

 

Het is dus van belang dat we de middelen uit het fonds Wederopbloei inzetten om verder te komen met de opgaven van de stad, of voor het oplossen van structurele problemen. En we willen dat iedere euro die we inzetten maximaal maatschappelijk rendeert, dus dat geldt ook voor de middelen uit het fonds Wederopbloei. De kosten gaan voor de baten uit. En wat ons betreft is het nodig meer voorwaarden te stellen bij het instellen van en financieren vanuit zo’n fonds.

We vinden het belangrijk dat er sprake is van financiering samen met andere partijen. Een multipliereffect dus. In de regel is die multiplier moeilijk te realiseren als duidelijke plannen ontbreken. Daarom is de aanwezigheid van concrete plannen wat ons betreft een harde eis om initiatieven vanuit het fonds te kunnen financieren. We zijn actief aan de slag met partners en inwoners met het opstellen van een investeringsprogramma.

 

Eventuele nieuwe projecten zullen, om in aanmerking te komen voor financiering uit het fonds Wederopbloei, aan de genoemde voorwaarden moeten voldoen. Daarbij denken wij in het bijzonder aan projecten die bijdragen aan groei van onze economie en het creëren van banen voor de toekomst. Zoals bijvoorbeeld Kennispark. Het bieden van gelijke kansen is belangrijk; het verhogen van welzijn, welbevinden, gezondheid en specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners.

 

Centrumkwadraat als voorbeeld van de renderende euro

Met onze ambitieuze plannen voor Centrumkwadraat is het gelukt om 3 miljoen euro subsidie vanuit het Rijksfonds voor woningbouwimpuls binnen te halen. Naast de eerdere 1 miljoen subsidie van de provincie. Het college had een deel van de financiering van de eerste fase al opgenomen in de begroting en sommige onderdelen zijn ook al in uitvoering. Het blijkt dat Enschede het al langere tijd relatief goed doet als het gaat om de toename van het aantal arbeidsplaatsen. Met de strategische opgaven in het achterhoofd, is het belangrijk en verstandig om in de stad te investeren. Juist nu. Immers; een aantrekkelijke stad en aanbod van woningen zorgt voor de vestiging van nieuwe inwoners. En dat is zowel economisch als sociaal belangrijk. Wat ons betreft sluit Centrumkwadraat in breed opzicht aan bij de gedachten die we voor het fonds Wederopbloei hebben. Bovendien sluit het heel goed aan bij de opgaven van de stad. Deze kans op subsidie deed zich eerder voor dan dat er middelen in het fonds beschikbaar zijn. Daarom is de impuls voor Centrumkwadraat separaat in het middelenkader opgenomen.

 

Realisatie van Centrumkwadraat levert niet alleen veel tijdelijke banen op. Via het toevoegen van ruim 50.000 m2 voor werken en voorzieningen, draagt het project ook bij aan de lange termijn banengroei. We vergroenen de stedelijke omgeving en realiseren een nieuwe waterberging. En tot slot worden ruim 1.000 woningen, vooral in het betaalbare segment, gerealiseerd. Het is een visitekaartje voor Enschede, waaraan we met trots en lef werken.

 

Bij het opstellen van deze begroting hebben we de Coronanota als uitgangspunt genomen. Hoewel er nog veel onzeker is, kijken we met vertrouwen naar de toekomst van Enschede. Een toekomst waar we graag onze bijdrage aan leveren.