5. Financiële begroting

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat de financiële begroting uit een overzicht van baten en lasten (per programma en per taakveld) en een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente, aangevuld met een toelichting. We starten met de grondslagen waarop de financiële begroting is gebaseerd.

5.1. Grondslagen

Voor de begroting 2021 hebben we de volgende grondslagen en uitgangspunten gehanteerd:

Omschrijving Grondslag
Lonen en sociale lasten 2,8%
Prijzen  1,6%
Algemene uitkering  Septembercirculaire 
Onroerendzaakbelasting  WOZ-waarde en tariefindex 2,5%
Overige lokale heffingen: 
- Afvalstoffenheffing 
- Overige heffingen 
 
- Kostendekkend
- Zie paragraaf 4.1 Lokale heffingen
Tarieven   Kostendekkend
Omslagrente  1,5% 
Aantal inwoners  159.640 
Aantal woningen (exclusief recreatie)  75.222 

 

5.2. Overzicht baten en lasten

Hieronder zijn totaaloverzichten van alle lasten, baten en reservemutaties opgenomen. Deze overzichten kennen een nieuwe indeling conform de vernieuwde wetgeving BBV.

We presenteren de vier programma's naast de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien. Hierdoor wijken de programmatotalen in hoofdstuk 3 (incl. overhead, etc.) af van de hieronder gepresenteerde totalen (exclusief overhead, etc.).

Bedragen in 1.000 euro's Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
       
Programma Lasten Baten Saldo Lasten  Baten Saldo Lasten  Baten Saldo
Samenleving en bestuur 37.746 8.012 29.734 38.603 8.307 30.296 38.891 8.270 30.621
Duurzaam wonen, leven en werken 178.829 107.378 71.451 170.001 105.913 64.088 151.770 83.158 68.612
Vitaal en sociaal 395.670 127.276 268.394 437.410 142.095 295.314 404.182 124.718 279.464
Financien en organisatie 44.469 24.693 19.775 45.005 22.377 22.628 39.334 20.155 19.179
Subtotaal  656.714 267.360 389.354 691.019 278.692 412.327 634.176 236.300 397.876
Algemene dekkingsmiddelen 18.437 450.818 -432.381 12.984 475.917 -462.932 12.019 456.313 -444.294
Overhead 69.499 21.227 48.272 74.489 19.059 55.430 74.347 17.956 56.391
Heffing VPB 347 0 347 225 0 225 256 0 256
Onvoorzien 0 0 0 2.185 0 2.185 2.000 0 2.000
Subtotaal  88.283 472.046 -383.762 89.883 494.975 -405.092 88.623 474.269 -385.647
Saldo baten en lasten 744.997 739.405 5.592 780.902 773.667 7.235 722.799 710.569 12.229
Samenleving en bestuur 244 286 -42 11 328 -317 0 0 0
Duurzaam wonen, leven en werken 19.371 26.699 -7.328 6.471 4.131 2.340 5.280 4.253 1.027
Vitaal en sociaal 12.531 14.853 -2.322 1 3.359 -3.358 1 1.285 -1.284
Financien en organisatie 36.541 32.441 4.100 28.954 34.854 -5.900 25.802 37.775 -11.973
Saldo van mutaties reserves 68.687 74.279 -5.592 35.436 42.671 -7.235 31.083 43.312 -12.230
Resultaat 813.684 813.684 0 816.338 816.338 0 753.882 753.882 0

Meerjaren begroting

Bedragen in 1.000 euro's Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024
       
Programma Lasten Baten Saldo Lasten  Baten Saldo Lasten  Baten Saldo
Samenleving en bestuur 35.293 4.922 30.371 35.016 4.781 30.235 36.630 6.395 30.235
Duurzaam wonen, leven en werken 148.353 81.172 67.181 137.510 73.778 63.732 136.728 73.434 63.294
Vitaal en sociaal 399.932 124.652 275.280 387.819 114.833 272.986 386.161 114.605 271.555
Financien en organisatie 43.267 21.053 22.214 50.193 20.696 29.497 55.344 20.816 34.528
Subtotaal  626.844 231.799 395.046 610.538 214.089 396.449 614.863 215.251 399.612
Algemene dekkingsmiddelen 11.689 461.650 -449.962 12.159 466.997 -454.838 12.584 472.223 -459.638
Overhead 72.390 17.982 54.408 71.471 16.965 54.506 69.702 15.970 53.733
Heffing VPB 256 0 256 256 0 256 256 0 256
Onvoorzien 2.000 414 1.586 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Subtotaal  86.335 480.047 -393.711 85.886 483.962 -398.076 84.543 488.192 -403.649
Saldo baten en lasten 713.179 711.845 1.334 696.424 698.051 -1.627 699.405 703.443 -4.038
Samenleving en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duurzaam wonen, leven en werken 3.696 3.939 -243 2.447 1.616 831 2.362 1.311 1.051
Vitaal en sociaal 1 249 -248 1 224 -223 1 96 -95
Financien en organisatie 25.411 26.254 -843 24.791 23.772 1.019 25.291 22.209 3.082
Saldo van mutaties reserves 29.108 30.442 -1.334 27.239 25.612 1.627 27.654 23.616 4.038
Resultaat 742.288 742.287 0 723.663 723.663 0 727.059 727.059 0

Voor uitgebreide financiële informatie zie de bijlage in hoofdstuk 6.4, Wat mag het kosten?  

 

 

Algemene dekkingsmiddelen 
Onderstaand geven we een beeld van de algemene dekkingsmiddelen (gesaldeerd: lasten en baten).

Bedragen x 1.000 Euro'sBegroting 2021
OZB51.370
Hondenbelasting910
Precariorechten320
Reclamebelasting152
Belastingopbrengsten52.752
Algemene uitkeringen385.703
Dividend1.300
Saldo financieringfunctie-387
Overige algemene dekkingsmiddelen4.926
Overige dekkingsmiddelen391.542
Saldo444.294

Overhead 
Om de Raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is wettelijk voorgeschreven om vanaf 2017 de kosten van de overhead apart te presenteren. In de programma’s zijn alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. 

Overhead bevat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wij onderscheiden hierin 3 categorieën:

  1. Facilitaire overhead: alle kosten van de ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFACH-functies;
  2. Bestuurszaken en bestuursondersteuning: de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het College van B&W;
  3. Programmaoverhead: alle kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die binnen de programma's zijn georganiseerd.

In onderstaande tabellen geven we een beeld van de overhead (saldo: lasten en baten).

 

Bedragen in 1.000 euro's Begroting 2021 Samenleving en bestuur Duurzaam werken leven en wonen Vitaal en sociaal Financiën en organisatie
Facilitaire overhead 48.860   1.073 1.251 46.537
Bestuursondersteuning 2.594 2.594      
Programmaoverhead 4.937   793   4.146
Totaal 56.391 2.594 1.864 1.251 50.682

 

 

Binnen de begroting is sprake van gesloten systemen (rioleringen, afval, etc.). In deze  gevallen blijft een deel van de overhead conform ons verdelingsprincipe toegerekend aan deze programma's. Daardoor is naast het programma Financiën en organsatie ook binnnen Duurzaam werken leven en wonen en Vitaal en sociaal overhead aanwezig voor respectievelijk 1,1 miljoen en 1,3 miljoen euro. Zie ook taakveld 0.4 Overhead in het taakvelden overzicht hierna.

De totale lasten voor het taakveld overhead vormen de basis voor de toerekening va nde overhead aan leges en heffingen. Dit is opgenomen in paragraaf 4.1 lokale heffingen.

Incidentele baten en lasten

Voor de periode 2021 t/m 2024 zijn de volgende incidentele baten en lasten begroot:

Programma
Bedragen in 1.000 euro's 
  2021   2022   2023   2024
  Baten  Lasten  Baten  Lasten  Baten  Lasten  Baten  Lasten 
Samenleving en bestuur 2.693  2.843  -  100  -  -  -  -
Duurzaam wonen, leven, werken  2.404  -  1.325  -  225  -  -
Vitaal en sociaal  803  803  55  663  -  100  -  -
Financiën en organisatie   - 1.636  -  185  -  -  -  -
Totaal  3.496 7.686  55  2.273  -  325  -  -

 

Structurele reserveringen

Voor de periode 2021 t/m 2024 zijn de volgende structurele reservemutaties begroot:

Programma                   Bedragen * 1.000 Euro Onttrek-kingen 2021 Stortingen 2021 Onttrek-kingen 2022 Stortingen 2022 Onttrek-kingen 2023 Stortingen 2023 Onttrek-kingen 2024 Stortingen 2024
Duurzaam wonen, leven en werken 0 1 0 1 0 1 0 1
Financien en Organisatie 5.045 3.423 5.049 3.424 5.337 3.303 4.755 3.211
  5.045 3.424 5.049 3.425 5.337 3.304 4.755 3.212
Saldo mutatie structureel 1.621 1.624 2.033 1.543

Voor een nadere specificatie en toelichting op dit overzicht en het overzicht met beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, verwijzen we naar de bijlage in hoofdstuk 6.1.

 

Taakvelden
Het volgende overzicht geeft inzicht in de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de programma's voor het begrotingsjaar 2021. 

Bedragen in 1.000 euro's S&B Lasten S&B Baten DWLW Lasten DWLW Baten V&S Lasten V&S Baten F&O Lasten F&O Baten Totaal
0.1 Bestuur 6.784 0 0 0 0 0 0 0 6.784
0.2 Burgerzaken 5.084 2.049 0 0 0 0 715 0 3.750
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 12.924 11.396 1.528
0.4 Ondersteuning organisatie 2.594 0 1.864 0 1.251 0 68.639 17.956 56.391
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 12.019 12.932 -913
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 1.850 39.220 -37.370
0.62 OZB- niet woningen 0 0 0 0 0 0 0 12.150 -12.150
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 3.916 0 0 0 0 -3.916
0.64 Belastingen Overig 0 0 0 0 0 0 139 1.382 -1.243
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 2.291 390.629 -388.338
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000
0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] 0 0 31 0 0 0 225 0 256
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 13.551 65 0 0 0 0 0 0 13.486
1.2 Openbare orde en Veiligheid 7.515 6.006 1.509 770 267 0 0 0 2.515
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 21.202 2.157 0 0 0 0 19.045
2.2 Parkeren 0 0 12.790 9.577 0 0 0 0 3.213
2.3 Recreatieve Havens 312 0 0 0 0 0 0 0 312
2.4 Economische Havens en waterwegen 0 0 325 46 0 0 0 0 279
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 6.082 2.171 0 0 164 0 4.076
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 784 150 0 0 0 0 634
3.3 Bedrijfsloket en regelingen 0 0 1.579 286 0 0 0 0 1.293
3.4 Economische promotie 0 0 2.140 0 0 0 11 600 1.551
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 12.182 1.343 10.839
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 15.753 10.397 335 0 5.690
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 1.502 55 0 0 1.447
5.2 Sportaccommodaties 0 0 37 0 7.967 0 670 551 8.123
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 0 0 14.278 823 0 0 4.435 3.766 14.124
5.4 Musea 0 0 1.817 0 0 0 469 0 2.286
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 2.913 0 0 0 0 0 2.913
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 85 0 12.194 1.054 1.133 0 0 0 12.358
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.678 150 0 0 16.412 268 0 0 19.672
6.2 Wijkteams 166 0 0 0 11.259 0 0 0 11.425
6.3 Inkomensregelingen 426 0 0 -4.870 118.256 98.847 0 0 24.706
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 37.576 9.374 0 0 28.202
6.5 Arbeidsparticipatie 375 0 0 0 18.471 1.950 0 0 16.895
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 413 0 0 0 6.565 90 0 0 6.888
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 46.979 2.863 0 0 44.116
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 37.641 0 0 0 37.641
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 62.073 799 0 0 61.274
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 14.153 0 0 0 14.153
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 8.089 0 0 0 8.089
7.2 Riolering 0 0 17.268 20.463 0 0 0 0 -3.194
7.3 Afval 0 0 24.084 26.312 0 0 0 0 -2.229
7.4 Milieubeheer 0 0 1.330 0 0 0 0 0 1.330
7.5 Begraafplaatsen 0 0 629 555 86 73 0 0 86
8.1 Ruimtelijke ordening 251 0 4.031 200 0 0 2.825 2.500 4.407
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 16.364 15.955 0 0 0 0 410
8.3 Wonen en bouwen 251 0 10.413 3.595 0 0 325 0 7.394
Totaal 41.484 8.270 153.665 83.158 405.433 124.718 122.217 494.424 12.229

In het totaaloverzicht baten en lasten aan het begin van deze paragraaf zijn de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien afzonderlijk gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen betreffen de lasten en baten uit de taakvelden 0.5 treasury (saldo financieringsfunctie), en de baten voor de taakvelden 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds. Overhead betreft het taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Heffing Vpb betreft taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting. Het bedrag voor 'onvoorzien' betreft het taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

5.3. Uiteenzetting financiële positie

Deze paragraaf bevat een prognose van de balans en het EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de investeringen, de financiering, het verloop van de reserves en het verloop van de voorzieningen (art. 20 BBV).

 

Geprognosticeerde balans 
De prognose van de balans betreft het begrotingsjaar, het voorliggende jaar en de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar.

Activa Eind
2020
Eind
2021
Eind
2022
Eind
2023
Eind
2024
Passiva Eind
2020
Eind
2021
Eind
2022
Eind
2023
Eind
2024
bedragen in 1.000 euro's
Eigen vermogen 115.139 102.909 101.575 103.202 107.240
(Im)materiele vaste activa 438.012 448.625 450.556 453.544 456.718 Voorzieningen 31.961 38.829 44.397 51.095 58.580
Financiele vaste activa 44.640 43.708 42.974 36.307 35.048 Vaste schulden 304.148 315.279 326.221 332.296 329.037
Totaal Vaste activa 482.652 492.333 493.530 489.851 491.766 Totaal Vaste passiva 451.248 457.017 472.193 486.593 494.857
Voorraden 46.664 41.091 35.194 31.513 26.217
Vorderingen (uitzettingen) 40.087 34.102 35.999 36.730 35.610 Vlottende Schulden 119.225 117.951 100.733 102.500 101.318
Liquide middelen 0 24.779 34.655 Overlopende passiva 29.007 29.703 29.460 29.390 29.518
Overlopende activa 30.075 37.145 37.662 34.961 36.590
Totaal Vlottende activa 116.827 112.339 108.856 127.983 133.072 Totaal Vlottende passiva 148.232 147.654 130.193 131.891 130.836
Totaal Activa 599.479 604.671 602.386 617.834 624.838 Totaal Passiva 599.479 604.671 602.386 618.484 625.693

 

Toelichting

(Im)materiële vaste activa
Deze balanspost is geprognosticeerd door de jaarrekening 2019 als uitgangspunt te nemen. Hier zijn de toekomstig geplande investeringen, die ook zijn opgenomen onder het kopje 'Investeringen' verderop in deze paragraaf, aan toegevoegd.
En de begrote afschrijvingen over de reeds geactiveerde activa en de afschrijvingen over de investeringen in de jaren 2021 tot en met 2024 zijn hierop in mindering gebracht.

 

Financiële vaste activa
De prognose voor de financiële vaste activa is opgesteld op basis van de gegevens uit de leningenadministratie.

 

Voorraden
De balanspost voorraden bestaat uit twee categorieën, te weten bouwgrond in exploitatie en grond- en hulpstoffen. De prognose voor de balanspost voorraden is opgesteld op basis van het MPG 2020.

 

Vorderingen
De prognose voor de vorderingen is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren. 

 

Liquide middelen
De liquide middelen bevat normaal gesproken het positieve netto effect van alle overige geprognosticeerde activa- en passivaposten (voor deze balans is deze sluitpost opgenomen onder de vlottende schulden). 

 

Overlopende activa
De prognose voor de vorderingen is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren.

 

Eigen vermogen
De balanspost reserves is meerjarig begroot op basis van de gegevens uit de begrotingsadministratie (conform besluitvorming van de raad). Een specificatie van deze post is terug te vinden in hoofdstuk 6.2 van deze gemeentebegroting.

 

Voorzieningen
De balanspost voorzieningen is begroot op basis van de gegevens uit de begrotingsadministratie (conform verwachte dotatie/besteding). Een specificatie van de voorzieningen is terug te vinden in hoofdstuk 6.3 van deze gemeentebegroting.

 

Vaste schulden
De prognose voor de financiële vaste passiva is opgesteld op basis van de gegevens uit de leningenadministratie.

 

Vlottende schulden
De prognose voor de vlottende schulden is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren. Daarnaast bevatten de Vlottende schulden het negatieve netto-effect van alle overige geprognosticeerde activa- en passivaposten (sluitpost voor de jaren 2020 tot en met 2024).

 

Overlopende passiva
De prognose voor de overlopende passiva is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren.

 

Berekening EMU-saldo
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-saldo wordt bepaald door een gezamenlijk saldo van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Gemeenten dienen in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. De Nederlandse gemeenten mogen gezamenlijk maximaal 0,38% van het tekort veroorzaken. Dit is vastgelegd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën. 


In de onderstaande tabel is het EMU-saldo van Enschede berekend. In de septembercirculaire 2019 zijn de individuele referentiewaarden per gemeente opgenomen. Het EMU-saldo voor 2021 blijft ruimschoots onder de referentiewaarde voor Enschede dat 26,741 miljoen euro bedraagt.

 

Berekening EMU-saldo 2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen aan de reserves -8.235 -12.229 -1.334 1.627 4.038
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 20.819 22.133 22.885 23.192 21.385
Dotaties aan voorzieningen 13.091 14.351 13.955 14.775 14.814
Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -12.312 -32.745 -24.816 -26.180 -24.559
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 240 0 0 0 0
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0 0 0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) -14.446 -5.964 -6.289 -1.769 -1.642
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 15.578 18.682 11.018 8.329 9.194
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen -26.435 -7.543 -8.494 -8.215 -7.411
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0 0 0
Verkoop van effecten: de verwachte boekwinst bij verkoop 0 0 0 0 0
Totaal -11.701 -3.315 6.924 11.759 15.819
           

Verloopoverzicht reserves

Programma
Bedragen * 1.000 Euro 
Stand 31-12-2020 Stortin-gen 2021 Onttrek-kingen 2021 Eind-stand 2021 Eind-stand 2022 Eind-stand 2023 Eind-stand 2024
Samenleving en Bestuur 207 0 0 207 207 207 207
Duurzaam wonen, leven en werken 37.543 4.091 3.801 37.832 36.065 35.162 34.214
Vitaal en Sociaal 11.043 0 1.285 9.758 9.509 9.285 9.189
Financien en Organisatie 66.345 26.992 38.226 55.111 55.793 58.547 63.629
Totaal 115.139 31.083 43.312 102.909 101.575 103.202 107.240

We hebben in hoofdstuk 6.2 een specificatie opgenomen waarin de reserves zijn onderverdeeld naar de programma's. Daarnaast lichten we de belangrijkste reserves met een mouse-over toe. In dit verloopoverzicht staat een kolom waarin het onderscheid naar soort reserve is opgenomen (Alg: algemene reserve, BR: bestemmingsreserve met een nadere onderverdeling van reserves kapitaallasten, reserves egalisatie tarieven en overige bestemmingsreserves (BR Kap, BR Egal en BR Ov). Hieronder treft u hiervan een totaaloverzicht aan. 

Subcode Reserve Stand 31-12-2020 Stortin-gen 2021 Onttrek-kingen 2021 Eind-stand 2021 Eindstand 2022 Eind-stand 2023 Eind-stand 2024
Algemene reserve
Algemene Reserves 59.945 18.885 28.128 50.703 51.328 54.146 56.090
Subtotaal 59.945 18.885 28.128 50.703 51.328 54.146 56.090
Bestemmingsreserve
- Egalisatie 9.775 0 272 9.503 9.300 9.116 8.849
- Kapitaallasten 15.674 8.964 9.386 15.253 15.646 15.748 18.497
- Overige 29.745 3.233 5.528 27.450 25.302 24.192 23.804
Subtotaal 55.194 12.197 15.185 52.206 50.248 49.056 51.150
Totaal - Generaal  115.139 31.083 43.312 102.909 101.575 103.202 107.240

Bestemmingsreserves met egalisatiemotief zijn ingesteld om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. De bestemmingsreserves kapitaallasten dienen ter dekking van kapitaallasten van investeringen. De overige bestemmingsreserves betreffen middelen waaraan de gemeenteraad uiteenlopende bestemmingen heeft gegeven. Aan bestemmingsreserves kan een andere bestemming gegeven worden, maar niet zonder gevolgen voor het uit te voeren beleid.

Verloopoverzicht voorzieningen

Programma
Bedragen * 1000 Euro
Stand 31-12-2020 Bestedingen 2021 Stortingen 2021 Eindstand 2021 Eindstand 2022 Eindstand 2023 Eindstand 2024
Samenleving en bestuur 6.331 300 520 6.551 6.771 6.991 7.211
Duurzaam wonen, leven en werken 8.718 1.036 8.176 15.857 21.189 28.524 36.578
Vitaal en Sociaal 468 0 0 468 468 468 468
Financien en organisatie 16.444 6.362 5.870 15.953 15.968 15.112 14.322
Totaal 31.961 7.698 14.566 38.829 44.397 51.095 58.580

Voor een specificatie per voorziening verwijzen we naar hoofdstuk 6.3 Staat van Voorzieningen.

 

Investeringen

In onderstaand overzicht staan per programma zowel de uitbreidings- als vervangingsinvesteringen voor de jaren 2021 t/m 2024. Deze zijn ingedeeld in:

  • Investeringen met economisch nut: Hiervan is sprake als de investering leidt tot een goed dat in de markt verhandelbaar is (gebouwen, auto's) of waarmee middelen worden gegenereerd (riolering);
  • Investeringen met maatschappelijk nut: Dit zijn investeringen in de openbare ruimte die maatschappelijk nut genereren en niet verhandelbaar zijn. Voorbeelden zijn wegen en openbare verlichting.

Het is niet de bedoeling dat met het vaststellen van deze gemeentebegroting alle in deze paragraaf opgenomen investeringen worden goedgekeurd. De goedkeuring betreft alleen de vervangingsinvesteringen voor de jaarschijf 2020, waarvoor we verwijzen naar hoofdstuk 6.5 Staat van vervangingsinvesteringen. Voor uitbreidingsinvesteringen zoals onderwijshuisvesting, riolering en mobiliteit worden separate voorstellen voorgelegd. Daarnaast is in hoofdstuk 6.6 Ruimtelijke projecten, een actueel inzicht gegeven in de lopende majeure stedelijke investeringsprojecten en mobiliteitsprojecten.

 

Investeringsoverzicht per programma 2021-2024
(Bedragen in 1.000 euro)
2021 2022 2023 2024
Economisch nut        
Publieksdienstverlening   40      
Totaal Samenleving en bestuur   40      
Economisch nut         
Riolering  16.209  13.601  15.820  15.109
Mobiliteit 7.395 7.554 269 276
Parkeerbedrijf 1.440 500    
Binnenstad   3.500 3.000 6.000  
Overige (vervangings)investeringen   1.060  1.055  1.050  1.050
Maatschappelijk nut        
Openbare verlichting   750  750  750  750
Beheer wegen   2.000  2.000  2.000  2.000
Totaal Duurzaam wonen, leven, werken  32.354  28.460  25.889  19.185
Economisch nut        
 Investeringsfonds DCW  300  300  300  300
Totaal Vitaal en sociaal  300  300  300  300
Economisch nut        
ICT-meerjarenplan   2.483  2.278  2.370  2.991
Huisvesting & services   669  594  277  584
Vastgoedbedrijf   1.000 1.000  1.000  1.000
Onderwijshuisvesting   10.926  10.926  10.926  10.926
Totaal Financien en organisatie  15.078  14.798  14.573  15.501
         
Totaal investeringen - economisch nut  45.022  40.808  38.012  32.237
Totaal investeringen - maatschappelijk nut  2.750  2.750  2.750  2.750

 

 

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen in de balans. Dekking hiervan is in de meerjarenraming voorzien. Deze personele lasten worden via de exploitatie verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende (spaar)verlofaanspraken. Vakantiedagen en verlofsaldi leiden in principe niet tot een uitbetaling, tenzij medewerkers uit dienst gaan. De waarde van de verlof saldi bedraagt ca 3,5 miljoen euro (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar).

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, is een voorziening gevormd c.q. een verplichting opgenomen in de balans. Voorbeeld hiervan is de pensioenvoorziening. 

 

Financiering
Voor het onderdeel financiering verwijzen wij naar hoofdstuk 4.4 Financiering.

5.4. Subsidies

Gesubsidieerde instellingen 
De invulling van de maatschappelijke doelstellingen van de Gemeente Enschede wordt mede vormgegeven door het verstrekken van subsidies. Instellingen kunnen op basis van een verordening of de begroting een subsidie aanvragen. De procedure hiervoor is vastgelegd in de (Algemene) Subsidieverordening. Tijdens de looptijd van de subsidie worden de instellingen bevoorschot. De definitieve vaststelling vindt in het algemeen achteraf plaats. De vaststelling kan om uiteenlopende redenen lager uitvallen dan de verlening. In dat geval vordert Gemeente Enschede teveel uitbetaalde voorschotten terug. Bij de aanvraag vindt een inhoudelijke en financiële toets plaats. Voor de materiële subsidies volgt de gemeente tijdens de looptijd van de subsidie de instelling, zowel inhoudelijk als financieel.

 

Subsidieplafond 2021

Onder subsidieplafond wordt verstaan: “het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift” (artikel 4:22 Awb). Door het instellen van een subsidieplafond wordt voorkomen dat een subsidieregeling een open einde karakter heeft.

 

Voorgaande jaren werden de subsidieplafonds voor subsidieverordeningen vastgesteld door ze op te nemen in deze programmabegroting. Bij nadere beschouwing van de geldende delegatie- en mandaatregels bleek echter dat dat niet de juridisch correcte weg is. Subsidieplafonds worden door het college vastgesteld (uiteraard binnen de financiële kaders die door de raad zijn bepaald) en zullen voortaan dan ook in een verzamelvoorstel aan B&W worden voorgelegd. Door de gekozen formulering in de Subsidieverordening Sport is dat de enige verordening waarvoor de gemeenteraad het subsidieplafond vaststelt.

 

Het subsidieplafond 2021 voor de Subsidieverordening Sport bedraagt 843.299 euro.
Dit bedrag wordt onder de aanvragers verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel op basis van het aantal actieve leden en voorrangscores per wijk.

 

Hieronder geven we per programma een overzicht van de te verstrekken subsidies. Een specificatie van deze subsidies is opgenomen in hoofdstuk 6.7.

Programma    Bedragen * 1000 euroBegroting 2020Begroting 2021
Samenleving en bestuur163169
Duurzaam wonen, leven en werken19.00919.307
Vitaal en sociaal100.30487.317
Financien en organisatie100100
Totaal119.575106.893