Leeswijzer

Voor u ligt de Gemeentebegroting 2021-2024. De gemeentebegroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de Raad en is het richtinggevend kader voor het College voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het komende begrotingsjaar.

 

 

Opbouw Gemeentebegroting 2021-2024 van de gemeente Enschede
De gemeentebegroting bestaat uit een beleidsdeel en een financieel deel. 

Beleidsbrief
De belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de periode 2021-2024 zijn in de beleidsbrief weergegeven. Deze brief vormt hiermee een samenvatting en een startpunt voor de lezer/gebruiker.
 

Middelenkader
Het financieel middelenkader (hoofdstuk 2) is aan de Raad voorgelegd bij de behandeling van de Coronanota 2020. In dit hoofdstuk wordt het financieel middelenkader nader toegelicht.

 

Programmabijdragen
De programmabijdrage (hoofdstuk 3) is opgebouwd uit vier inhoudelijke programma’s. Dit is dezelfde indeling als de Gemeentebegroting 2020-2023. De structuur voor de inhoudelijke programma's is opgebouwd volgens de 3 W-vragen, te weten:

•    Wat willen we bereiken? 
•    Wat gaan we ervoor doen?
•    Wat mag het kosten? 

 

Paragrafen

De paragrafen (hoofdstuk 4) bevatten de beleidslijnen met betrekking tot een aantal programma overstijgende onderwerpen, zoals de lokale heffingen. Ze vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Met de onderwerpen die in de verschillende paragrafen aan bod komen, zijn vaak aanzienlijke bedragen gemoeid. Hiermee geven ze extra inzicht in de financiële positie van de gemeente Enschede.
 
Financiële begroting
De financiële begroting (hoofdstuk 5) bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en de subsidies. Het overzicht van baten en lasten geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen, de gemeentelijke overhead, de incidentele baten en lasten en de taakvelden. In de uiteenzetting van de financiële positie komen de geprognosticeerde balans aan de orde, evenals de meerjarige berekening van het EMU-saldo, het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen, de investeringen en de arbeidsgerelateerde kosten.

 

De gemeentebegroting is opgesteld in duizendtallen. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat er kleine verschillen voorkomen in de tellingen van baten en lasten.

  
Bijlagen
De bijlagen (hoofdstuk 6) geven in detailinformatie over onder andere de incidentele baten en lasten, reserves, voorzieningen en investeringen . 

 

Overige info
In 2019 zijn, op basis van het coalitieakkoord 2018-2022 nieuwe indicatoren vastgesteld, op basis waarvan het effect van het gemeentelijke beleid gemeten wordt. Een groot deel van deze indicatoren is vanaf 2019 nieuw opgenomen in de begroting. In de begroting 2021-2024 is daarom als volgt omgegaan met het presenteren van realisatie- en streefwaarden.

De realisatiewaarden 2019 worden weergegeven, voor zover deze bij de jaarrekening 2019 aanwezig waren. Daar waar geen realisatiewaarde over 2018 is gevuld, is deze ook niet aanwezig.

De streefwaarden voor 2024 zijn gelijk aan de streefwaarden voor 2023. Alleen daar waar de Raad ervoor heeft gekozen het beleid te wijzigen door middel van het aannemen van een beleidsnota, zijn de streefwaarden voor 2024 hierop aangepast.

 

Leesbaarheid
In de gemeentebegroting 2021-2024 is gebruik gemaakt van een aantal grafische toepassingen om de leesbaarheid te vergroten. Ook is gebruik gemaakt van mouse-overs en hyperlinks. De mouse-overs zijn in de gemeentebegroting gebruikt om definities en toelichtingen op gebruikte termen toe te voegen. Een mouse-over is een webbased toepassing en werkt daarom alleen op het internet. In versies van de gemeentebegroting in Word of Adobe Acrobat Reader werken mouse-overs niet. Daarnaast zijn hyperlinks toegepast. Hyperlinks leiden de lezer door naar onderliggende stukken, behorend bij het onderwerp. Hyperlinks werken, in tegenstelling tot mouse-overs, wel in de versies van de gemeentebegroting in Word of Adobe Acrobat Reader.

Tot slot hebben raadsleden bij de gemeentebegroting 2021 de mogelijkheid om informatie of bevindingen over de gemeentebegroting onderling met elkaar te delen via de website. Ook is het mogelijk om informatie te delen via LinkedIn updates of binnen een door de gebruiker zelf gekozen (afgeschermde) gebruikersgroep.