5. Financiële begroting

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat de financiële begroting uit een overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente, aangevuld met een toelichting. We starten met de grondslagen waarop de financiële begroting is gebaseerd. 

5.1. Grondslagen

Voor de begroting 2017 hebben we de volgende grondslagen en uitgangspunten gehanteerd:

Omschrijving Grondslag
Lonen en sociale lasten  3,08%
Prijzen  0,90%
Algemene uitkering  Septembercirculaire 2016
Onroerendzaakbelasting  0,90%
Overige lokale heffingen:
- Afvalstoffenheffing
- Overige heffingen
 
Kostendekkend
 0,90%
Tarieven  Kostendekkend
Omslagrente  3,25%
Aantal inwoners  159.241
aantal woningen (exclusief recreatie)  75.839

 

5.2. Overzicht baten en lasten

Hieronder zijn totaaloverzichten van alle lasten, baten en reservemutaties opgenomen. Deze overzichten kennen een nieuwe indeling conform de vernieuwde wetgeving BBV.

We presenteren de vier programma's naast de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien. Hierdoor wijkt het gepresenteerde totaal per programma in hoofdstuk 3 (incl. overhead, etc.) af van het hieronder gepresenteerde totaal per programma (excl overhead, etc.).

Bedragen in 1.000 euro's 2015 2016 2017
                    Realisatie Begroting Begroting
Programma Lasten  Baten Saldo Lasten  Baten Saldo Lasten  Baten Saldo
Maatschappelijke ondersteuning 183.546 9.001 174.544 189.024 7.348 181.676 185.301 7.442 177.859
Versterken economie 194.688 121.083 73.605 203.417 122.925 80.492 187.147 114.480 72.667
Duurzame leefomgeving 159.153 86.224 72.929 146.972 68.748 78.225 139.677 74.619 65.058
Dienstverlening en financieel beleid 68.090 25.676 42.414 56.193 18.107 38.086 61.273 18.681 42.592
Subtotaal  605.477 241.985 363.493 595.606 217.128 378.478 573.398 215.222 358.176
Algemene dekkingsmiddelen 21.528 419.058 -397.531 25.980 418.209 -392.228 17.589 405.500 -387.911
Overhead 55.643 25.319 30.324 57.542 21.391 36.150 69.357 22.127 47.230
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 29 0 29
Bedrag onvoorzien 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Subtotaal  77.173 444.378 -367.204 83.522 439.600 -356.078 86.974 427.627 -340.652
Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten 682.650 686.363 -3.711 679.128 656.728 22.401 660.373 642.849 17.524
Maatschappelijke ondersteuning 5.130 2.356 2.774 703 5.074 -4.371 748 3.017 -2.269
Versterken economie 3.120 731 2.389 2.005 6.375 -4.370 1.758 500 1.258
Duurzame leefomgeving 7.370 8.228 -858 1.021 6.539 -5.518 2.502 6.173 -3.672
Dienstverlening en financieel beleid 39.701 40.295 -594 21.323 29.464 -8.141 18.640 31.481 -12.841
Gerealiseerd saldo van mutaties reserve 55.321 51.610 3.711 25.051 47.451 -22.401 23.648 41.171 -17.524
Gerealiseerd resultaat 737.972 -737.972 0 704.179 -704.179 0 684.021 -684.021 0
 

Meerjarenraming

Bedragen in 1.000 euro's 2018 2019 2020
  Raming Raming Raming
Programma Lasten  Baten Saldo Lasten  Baten Saldo Lasten  Baten Saldo
Maatschappelijke ondersteuning 183.933 7.415 176.518 183.942 7.415 176.527 183.265 7.415 175.850
Versterken economie 174.989 108.284 66.831 170.233 107.808 62.425 167.289 106.707 60.582
Duurzame leefomgeving 148.586 72.934 75.527 134.900 73.503 61.397 134.822 75.063 59.760
Dienstverlening en financieel beleid 57.141 28.793 28.348 55.351 27.100 28.251 54.897 27.807 27.090
Subtotaal  564.649 217.425 347.224 544.426 215.826 328.600 540.274 216.991 323.283
Algemene dekkingsmiddelen 17.714 406.942 -389.228 20.993 408.376 -387.383 24.177 409.469 -385.292
Overhead 66.206 21.660 44.546 63.829 20.332 43.497 63.603 20.293 43.310
Heffing VPB 29 0 29 29 0 29 29 0 29
Bedrag onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal  83.951 428.601 -344.653 84.851 428.709 -343.857 87.809 429.762 -341.953
Gerealiseerd saldo baten en lasten 648.598 646.026 2.571 629.277 644.535 -15.257 628.083 646.753 -18.670
Maatschappelijke ondersteuning 268 111 157 268 111 157 268 111 157
Versterken economie 1.666 0 1.666 1.275 0 1.275 1.300 0 1.300
Duurzame leefomgeving 22.018 32.988 -10.970 5.321 3.007 2.314 5.765 2.699 3.065
Dienstverlening en financieel beleid 27.056 20.480 6.576 28.540 17.029 11.511 29.836 15.688 14.148
Gerealiseerd saldo van reserve 51.008 53.579 -2.571 35.404 20.147 15.257 37.169 18.499 18.670
Gerealiseerd resultaat 699.606 -699.606 0 664.682 -664.682 0 665.252 -665.252 0
 
 

Voor uitgebreide financiële informatie zie de bijlage in Hoofdstuk 6.4, Wat mag het kosten?  

Algemene dekkingsmiddelen
Onderstaand geven we een beeld van de algemene dekkingsmiddelen (gesaldeerd: lasten en baten).

Bedragen x 1.000 Euro's Begroting 2017
OZB 39.176
Hondenbelasting 704
Precariobelasting 125
Reclamebelasting 144
Belastingopbrengsten 40.148
Algemene uitkeringen 337.921
Dividend 525
Overige algemene dekkingsmiddelen 6.036
Saldo financieringsfunctie 3.280
Overige dekkingsmiddelen 347.763
Saldo 387.911

Overhead
Om de Raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is wettelijk voorgeschreven om vanaf 2017 de kosten van de overhead apart te presenteren. In de programma’s zijn dan alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. 

Overhead bevat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wij onderscheiden hierin 3 categorieën:

  1. Facilitaire overhead: alle kosten van de ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFACH-functie;
  2. Bestuurszaken en bestuursondersteuning: de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het College van B&W;
  3. Programmaoverhead: alle kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die binnen de programma's zijn georganiseerd.

Overhead met betrekking tot de eerste twee categorieën (Interne dienstverlening en Bestuursondersteuning) was al gecentraliseerd. Overhead met betrekking tot de derde categorie (programma-overhead: met name leidinggevende-, control- en secretariaatsfuncties) was t/m 2016 onderdeel van de producten. Vanaf 2017 is dit gecentraliseerd binnen het programma Dienstverlening en financieel beleid (met uitzondering van 704.000 euro facilitaire programma-overhead, die binnen het programma Duurzame leefomgeving blijft). In onderstaande tabellen geven we een beeld van de overhead (saldo: lasten en baten).

Bedragen in 1.000 euro'sBegroting 2017
Interne dienstverlening36.329
Bestuursondersteuning3.317
Programmaoverhead7.583
Totaal47.230
Bedragen in 1.000 euro's        Programmaoverhead Begroting 2017
Duurzame leefomgeving704
Dienstverlening en financieel beleid6.879
7.583

Binnen de begroting is sprake van gesloten systemen (rioleringen, afval, etc.). In deze gevallen blijft een deel van de overhead toegerekend aan deze programma's. Daardoor is naast het programma Dienstverlening en financieel beleid ook binnen Duurzame leefomgeving en Versterken economie, facilitaire overhead aanwezig voor respectievelijk 2,9 miljoen en 1,4 miljoen euro.

Onderstaande tabel bevat de herkomst van de programmaoverhead van 6,9 miljoen euro, die met ingang van 2017 vanuit de programma's is overgeheveld naar het programma Dienstverlening en financieel beleid. 

Herkomst organisatieprogramma
Bedragen in 1.000 euro's
Begroting
2017
Maatschappelijke Ondersteuning  2.477
Versterken economie 1.369
Duurzame leefomgeving 2.418
Dienstverlening Financieel beleid 615
Totaal begrotingsprogramma Dienstverlening en financieel beleid 6.879

Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de budgetten van de betreffende programma's.

Incidentele baten en lasten

Voor de periode 2017 t/m 2020 zijn de volgende incidentele baten en lasten begroot:

Programma
Bedragen in 1.000 euro's
2017 2018 2019 2020
  Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Maatschappelijke Ondersteuning   3.176            
Versterken economie   325            
Duurzame leefomgeving 230 5.035 230 13.575   950    
Dienstverlening en financieel beleid   4.250   3.250    1.000    
Totaal 230 12.786 230 16.825   1.950    

Voor een nadere specificatie en toelichting op dit overzicht en het overzicht met beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, verwijzen we naar de bijlage in Hoofdstuk 6.1.

Structurele reserveringen

Voor de periode 2017 t/m 2020 zijn de volgende structurele reservemutaties begroot:

Programma                   Bedragen * 1.000 Euro Onttrek-kingen 2017 Stortingen 2017 Onttrek-kingen 2018 Stortingen 2018 Onttrek-kingen 2019 Stortingen 2019 Onttrek-kingen 2020 Stortingen 2020
Duurzame leefomgeving 6.701 5.417 14.425 17.164 2.045 2.488 1.361 3.020
Dienstverlening en financieel beleid 13.751 2.862 12.379 10.463 11.751 9.753 11.170 10.477
  20.452 8.279 26.804 27.626 13.797 12.241 12.531 13.497
Saldo mutatie structureel 12.172 -822 1.556 -966

Taakvelden

Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de programma's voor het begrotingsjaar 2017. De lasten en baten zijn exclusief reservemutaties. 

Bedragen in 1.000 euro's MO Lasten MO Baten VE Lasten VE Baten DL Lasten DL Baten DF Lasten DF Baten Totaal
0.1 - Bestuur 0 0 0 0 0 0 6.388 0 6.388
0.2 - Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 6.876 3.611 3.265
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 21.322 8.671 12.651
0.4 - Ondersteuning organisatie 0 0 1.370 0 3.148 243 64.839 21.884 47.230
0.5 - Treasury 0 0 0 0 0 0 17.432 21.237 -3.805
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 1.424 32.403 -30.980
0.62 OZB niet woningen 0 0 0 0 0 0 0 8.196 -8.196
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 3.736 0 0 -3.736
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 345 1.317 -972
0.7 - Algemene en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 -1.611 342.347 -343.958
0.8 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 29 0 0 0 29
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer 0 0 0 0 12.551 250 0 0 12.301
1.2 - Openbare orde en Veiligheid 343 0 0 0 4.148 1.875 0 14 2.601
2.1 - Verkeer en vervoer 0 0 7.685 40 11.831 2.002 0 0 17.474
2.2 - Parkeren 0 0 0 0 10.828 8.431 0 0 2.397
2.3 - Recreatieve havens 0 0 0 0 291 0 0 0 291
2.4 - Economische haven en waterwegen 0 0 91 0 124 43 0 0 172
3.1 - Economische ontwikkeling 0 0 1.882 668 526 634 343 369 1.079
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 1.117 0 21.033 18.436 0 0 3.714
3.3 - Bedrijfsloket en regelingen 0 0 1.351 0 0 0 0 0 1.351
3.4 - Economische promotie 0 0 0 0 2.150 0 10 225 1.935
4.1 - Openbaar onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 10.350 574 9.776
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6 0 11.082 7.179 0 0 6.096 695 9.310
5.1 - Sportbeleid en activering 1.343 159 0 0 0 0 0 -12 1.197
5.2 - Sportaccommodaties 1.635 0 0 0 35 0 6.915 3.092 5.493
5.3 - Cultuurpresentatie, productie en participatie 69 0 0 0 13.413 0 0 37 13.445
5.4 - Musea 0 0 0 0 1.612 0 345 0 1.956
5.5 - Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 - Media 0 0 0 0 2.747 17 0 0 2.730
5.7 - Openbaar groen & (openlucht) recreatie 152 37 0 0 12.683 2.445 0 0 10.353
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 16.111 723 2.135 0 4.105 312 2.501 0 23.816
6.2 - Wijkteams 11.145 0 0 0 0 0 0 0 11.145
6.3 - Inkomensregelingen 7.683 884 101.758 93.583 0 -4.668 0 0 19.642
6.4 - Begeleide participatie 0 0 42.213 10.936 0 0 0 0 31.277
6.5 - Arbeidsparticipatie 0 0 17.833 2.073 0 0 0 0 15.759
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) 5.954 115 0 0 0 0 0 0 5.839
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 38.444 4.400 0 0 0 0 0 0 34.044
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 31.111 0 0 0 0 0 0 0 31.111
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 57.897 1.113 0 0 0 0 0 0 56.784
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 8.760 0 0 0 0 0 0 0 8.760
7.1 - Volksgezondheid 4.626 0 0 0 0 0 0 0 4.626
7.2 - Riolering 0 0 0 0 13.021 15.296 0 0 -2.276
7.3 - Afval 0 0 0 0 18.713 21.371 0 342 -3.000
7.4 - Milieubeheer 0 0 0 0 2.469 511 0 0 1.959
7.5 - Begraafplaatsen 21 11 0 0 760 -218 0 112 876
8.1 - Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 3.902 1.700 -235 0 1.967
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 - Wonen en bouwen 0 0 0 0 6.535 4.245 363 950 1.703
Totaal 185.301 7.442 188.517 114.480 146.653 76.662 143.702 446.066 19.524

In het totaaloverzicht baten en lasten aan het begin van deze paragraaf zijn de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien afzonderlijk gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen betreffen de taakvelden 0.5 treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds. Overhead betreft het taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Heffing Vpb betreft taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting. Het bedrag voor 'onvoorzien' betreft het taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

5.3. Uiteenzetting financiële positie

Deze paragraaf bevat een prognose van de balans en het EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de investeringen, de financiering, het verloop van de reserves en het verloop van de voorzieningen (art. 20 BBV).

Geprognosticeerde balans
De prognose van de balans betreft het begrotingsjaar, het voorliggende jaar en de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar.

Deze prognose is inclusief de cijfers van Sportaal en Onderhoud Enschede. De cijfers van Sportaal en Onderhoud Enschede worden conform afspraak in december 2016 separaat aan de Raad voorgelegd.

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Activa 2016 2017 2018 2019 2020   Passiva 2016 2017 2018 2019 2020
bedragen in 1.000 euro's                        
              Eigen vermogen 81.247 61.723 59.151 74.409 93.079
(Im)materiele vaste activa 518.755 524.171 525.093 518.405 506.664   Voorzieningen 56.107 62.542 64.144 64.807 64.081
Financiële vaste activa 55.140 53.396 50.433 47.013 41.480   Vaste schulden 398.912 404.515 380.182 396.029 398.914
Totaal Vaste activa 573.895 577.567 575.526 565.418 548.144   Totaal Vaste passiva 536.266 528.780 503.477 535.245 556.074
                         
Voorraden 77.708 67.695 58.677 58.894 60.709              
Vorderingen (uitzettingen) 55.489 54.823 55.745 55.352 55.307   Vlottende Schulden 138.968 137.353 147.493 107.364 69.137
Liquide middelen             Overlopende passiva 38.322 40.815 43.420 40.823 41.686
Overlopende activa 6.464 6.863 4.442 3.768 2.737              
Totaal Vlottende activa 139.661 129.381 118.864 118.014 118.753   Totaal Vlottende passiva 177.290 178.168 190.913 148.187 110.823
                         
Totaal Activa 713.556 706.948 694.390 683.432 666.897   Totaal Passiva 713.556 706.948 694.390 683.432 666.897
         
                     
           
                         

Berekening EMU-saldo

In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Gemeenten dienen in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. De Nederlandse gemeenten mogen gezamenlijk maximaal 0,38% van het tekort veroorzaken. Dit is vastgelegd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën.
 
In de onderstaande tabel is het EMU-saldo van Enschede berekend. 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Berekening EMU-saldo 2016 2017 2018 2019 2020
Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen aan de reserves -27.561 -19.524 -2.571 15.259 18.670
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 32.793 28.960 31.080 32.822 33.966
Dotaties aan voorzieningen 6.124 9.116 7.392 6.929 6.935
Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -24.284 -34.376 -32.003 -26.133 -22.225
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 500 1.650 750 0 0
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0 0 0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) -18.168 -4.885 -6.114 -3.642 -4.880
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 11.300 17.205 9.903 10.710 12.606
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen -7.106 -9.500 -5.735 -1.003 -1.072
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0 0 0
Verkoop van effecten: de verwachte boekwinst bij verkoop 0 0 0 0 0
Totaal -26.402 -11.354 2.702 34.942 44.000
           

Verloopoverzicht reserves

Programma
Bedragen * 1.000 Euro 
Stand 31-12-2016Rente-toevoe-gingen 2017Stortin-gen 2017Onttrek-kingen 2017Eind-stand 2017Eind-stand 2018Eind-stand 2019Eind-stand 2020
Maatschappelijke ondersteuning3.33794962.930912891870848
Versterken economie7.51002.3365.1824.6643.6743.5503.423
Duurzame leefomgeving-606-2145.5448.981-4.2573667672.385
Dienstverlening en financieel beleid70.81072118.55629.87960.20854.02569.02786.226
Totaal81.05151526.93246.97161.52758.95674.21392.883

We hebben in Hoofdstuk 6.2 een specificatie opgenomen waarin de reserves zijn onderverdeeld naar de programma's. Daarnaast lichten we de belangrijkste reserves toe. In dit verloopoverzicht staat een kolom waarin het onderscheid naar soort reserve is opgenomen (Alg: algemene reserve, BR: bestemmingsreserve met een nadere onderverdeling van reserves kapitaallasten, reserves egalisatie tarieven en overige bestemmingsreserves (BR Kap, BR Egal en BR Ov). Hieronder treft u hiervan een totaaloverzicht aan. 

Subcode Reserve Stand 31-12-2016 Rente-toevoe-gingen 2017 Stortin-gen 2017 Onttrek-kingen 2017 Eind-stand 2017 Eindstand 2018 Eind-stand 2019 Eind-stand 2020
Algemene reserve
Algemene Reserves 27.932 -336 13.091 11.760 28.927 24.914 39.997 56.344
Subtotaal 27.932 -336 13.091 11.760 28.927 24.914 39.997 56.344
Bestemmingsreserve
- Egalisatie 5.119 109 1.670 2.781 4.117 5.112 5.993 8.120
- Kapitaallasten 24.132 710 2.852 13.821 13.873 12.721 11.514 11.702
- Overige 23.868 33 9.319 18.610 14.610 16.209 16.709 16.717
Subtotaal 53.118 852 13.841 35.212 32.600 34.041 34.216 36.539
Totaal - Generaal  81.051 515 26.932 46.971 61.527 58.956 74.213 92.883

Bestemmingsreserves met egalisatiemotief zijn ingesteld om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. De bestemmingsreserves kapitaallasten dienen ter dekking van kapitaallasten van investeringen. De overige bestemmingsreserves betreffen middelen waaraan de gemeenteraad uiteenlopende bestemmingen heeft gegeven. Aan bestemmingsreserves kan een andere bestemming gegeven worden, maar niet zonder gevolgen voor het uit te voeren beleid.

Verloopoverzicht voorzieningen

Programma
Bedragen * 1000 Euro
Stand 31-12-2016Bestedingen 2017Stortingen 2017Eindstand 2017Eindstand 2018Eindstand 2019Eindstand 2020
Versterken economie7251000625488488488
Duurzame leefomgeving11.5854.1974.32411.71212.42313.48515.032
Dienstverlening en financieel beleid38.9655.2025.12238.88540.05244.93449.264
Totaal51.2759.5009.44751.22252.96358.90764.784

Voor een specificatie per voorziening verwijzen we naar Hoofdstuk 6.3, Staat van Voorzieningen.

Investeringen

In onderstaand overzicht staan per programma zowel de uitbreidings- als vervangingsinvesteringen voor de jaren 2017 t/m 2020. Deze zijn ingedeeld in:

  • investeringen met economisch nut. Hiervan is sprake als de investering leidt tot een goed dat in de markt verhandelbaar is (gebouwen, auto's) of waarmee middelen worden gegenereerd (riolering);
  • investeringen met maatschappelijk nut. Dit zijn investeringen in de openbare ruimte die maatschappelijk nut genereren en niet verhandelbaar zijn. Voorbeelden zijn wegen en openbare verlichting.

Het is niet de bedoeling dat met het vaststellen van de programmabegroting alle in deze paragraaf opgenomen investeringen worden goedgekeurd. De goedkeuring betreft alleen de vervangingsinvesteringen voor de jaarschijf 2016, waarvoor we verwijzen naar Hoofdstuk 6.5, Staat van vervangingsinvesteringen. Voor uitbreidingsinvesteringen zoals onderwijshuisvesting, riolering en mobiliteit, worden separate voorstellen voorgelegd. Daarnaast is in Hoofdstuk 6.6, Ruimtelijke projecten, een actueel inzicht gegeven in de lopende majeure stedelijke investeringsprojecten en mobiliteitsprojecten.

Investeringsoverzicht per programma 2017-2020
(bedragen in 1.000 euro's)
Programma   2017 2018 2019 2020
Economisch nut        
 Investeringsfonds DCW 160 160 160 160
         
Totaal Versterken economie 160
160
160
160
Economisch nut        
Riolering 16.810 16.866 15.900 10.295
Overig (vervangings)investeringen 200 - - -
Mobiliteitsplan 4.681 4.084 1.857 1.783
 Binnenstad (o.a. Stadsweide) 2.200 1.000 - -
         
Maatschappelijk nut        
Openbare verlichting 1.200 746 746 746
Beheer wegen 2.175 2.175 2.175 2.175
Totaal Duurzame leefomgeving 27.266 24.873
20.678
14.999
Economisch nut        
 ICT-meerjarenplan 4.680 3.978 4.195 5.364
 Huisvesting & services 660 1.995 100 702
 Vastgoedbedrijf 1.000 1.000 1.000 1.000
 Onderwijshuisvesting 500 - - -
 Publieksdienstverlening 110 - - -
         
Totaal Dienstverlening en financieel beleid 6.950 6.973
5.295
7.066
         
Totaal Investeringen - economisch nut 31.001
29.083
23.212
19.304
Totaal Investeringen - maatschappelijk nut 3.375 2.921
2.921
2.921

Subsidies

Gesubsidieerde instellingen
De invulling van de maatschappelijke doelstellingen van de Gemeente Enschede wordt mede vormgegeven door het verstrekken van subsidies. Instellingen kunnen onder meer op basis van een verordening of de begroting een subsidie aanvragen. De procedure hiervoor is vastgelegd in de (Algemene) Subsidieverordening. Tijdens de looptijd van de subsidie worden de instellingen bevoorschot.

De definitieve vaststelling vindt in het algemeen achteraf plaats. De vaststelling kan om uiteenlopende redenen lager uitvallen dan de verlening. In dat geval vordert Gemeente Enschede teveel uitbetaalde voorschotten terug.

Bij de aanvraag vindt een inhoudelijke en financiële toets plaats. Voor de materiële subsidies volgt de gemeente tijdens de looptijd van de subsidie de instelling, zowel inhoudelijk als financieel.


Subsidieplafond 2017 
Onder subsidieplafond wordt verstaan: 'het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift' (Artikel 4:22 van de Awb). Door het instellen van een subsidieplafond wordt voorkomen dat een subsidieregeling een open einde karakter heeft. Hieronder een overzicht van subsidieverordeningen en de voor 2017 geldende subsidieplafonds.

Subsidieverordening
(bedragen in euro's)
 Subsidie-
plafond 2017
Subsidieverordening amateurkunst 2008  
  - muziekverenigingen 98.000
  - drum- en showbands 48.000
  - zangverenigingen 70.000
  - operetteverenigingen 14.000
  - dansverenigingen 14.000
  - toneelverenigingen 7.000
  - overige verenigingen en orkesten 15.000
   
Subsidieverordening culturele activiteiten 2014* 493.000
Subsidieverordening sport 914.000
Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 54.000
Subsidieverordening actieprogramma binnenstad 525.000

* Voor de Subsidieverordening culturele activiteiten geldt dat de budgetten voor stimulering amateurkunstbeoefening, studentenzaken, verordening presentaties beeldende kunst, culturele activiteiten en specifieke evenementen in één verordening zijn samengevoegd. Ze zijn nog wel als aparte hoofdstukken benoemd. Met uitzondering van evenementen zijn de budgetten echter onderling uitwisselbaar en flexibel inzetbaar.

Hieronder geven we per programma een overzicht van de te verstrekken subsidies. Een specificatie van deze subsidies is opgenomen in Hoofdstuk 6.7.

Programma    Bedragen * 1000 euroRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017
Maatschappelijke ondersteuning57.91863.67071.197
Versterken economie3.95410.7158.066
Duurzame leefomgeving18.20319.62818.001
Dienstverlening en financieel beleid5400100
Totaal80.61594.01397.365

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
In onderstaand overzicht zijn de arbeidskostengerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. De dekking van deze verplichtingen is in de meerjarenraming voorzien. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, is een voorziening gevormd c.q. een verplichting opgenomen.

Bedragen in 1.000 euro's jaarlijks
Vakantiegeld 5.600
Vakantiedagen 8.200
Eindejaarsuitkering 5.500